494

UCHWAŁA RADY GMINY W MIĘKINI

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o podatku rolnym i deklaracji na podatek rolny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.) Rada Gminy w Miękini uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się obowiązujący formularz informacji o podatku rolnym składanych przez osobę fizyczną dla potrzeb podatku rolnego – zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się obowiązujący formularz deklaracji na podatek rolny zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miękinia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

EUGENIUSZ MAKSYLEWICZ

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2