492

UCHWAŁA RADY GMINY W MIETKOWIE

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Gminy w Mietkowie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się na obszarze gminy Mietków podatek od posiadania psów w wysokości 10 zł od jednego psa.

§ 2

Obowiązek podatkowy dotyczący podatku od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych posiadających psy.

§ 3

Pobór podatku odbywać się będzie w formie inkasa w terminie do 15 maja 2003 r.

§ 4

Inkasentami podatku na terenie wsi są sołtysi. Inkasent przy wykonywaniu swoich prac okazuje się upoważnieniem Wójta.

§ 5

Za swoją pracę inkasent pobiera wynagrodzenie w wysokości 20% pobranego podatku.

§ 6

Poza ustawowymi zwolnieniami od podatku określonymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) wprowadza się dodatkowe zwolnienie z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw domowych emerytów i rencistów zamieszkujących samotnie.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mietków.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

JÓZEF ŻYGADŁO