486

UCHWAŁA RADY GMINY CIESZKÓW

z dnia 27 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały nr III/9/02 dotyczącej stawek podatku
od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Gminy w Cieszkowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr III/9/02 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku:

– w załączniku nr 1 w wierszu przedostatnim, w kolumnie “4” cyfrę “2.100” zastępuje się cyfrą “2.200”,

– skreśla się § 2 o treści “zwalnia się od podatku od środków transportowych – samochody strażackie”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

GRAŻYNA KRAJEWSKA