483

UCHWAŁA RADY GMINY W OLSZYNIE

z dnia 7 grudnia 2002 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nie-

ruchomości, podatku rolnego i leśnego obowiązujących na terenie gminy

Olszyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) Rada Gminy w Olszynie uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wzory formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, stanowiących załączniki do niniejszej uchwały:

1. Wzór formularza dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostek organizacyjnych lasów państwowych deklarujących:

a) podatek od nieruchomości (DN-1) określa załącznik nr 1,

b) podatek rolny (DR-1) określa załącznik nr 2,

c) podatek leśny (DL-1) określa załącznik nr 3.

2. Wzór formularza dla osób fizycznych dla celów ustalenia:

a) podatku od nieruchomości (IN-1) określa załącznik nr 4,

b) podatku rolnego (IR-1) określa załącznik nr 5,

c) podatku leśnego (IL-1) określa załącznik nr 6.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

JAN WRÓBLEWSKI

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6