482

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 30 grudnia 2002 r.

zmieniająca uchwałę nr III/18/2002 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku

od środków transportu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

W § 1 uchwały nr III/18/2002 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 punkcie 2 lit. a

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton

dodaje się:

– o liczbie osi cztery i więcej 1.400,00 zł

2. w § 1 punkcie 2 lit. b

równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton

dodaje się:

– o liczbie osi dwie 1.400,00 zł

3. w § 1 punkcie 2 lit. c

równej lub wyższej niż 26 ton

dodaje się:

– o liczbie osi dwie 1.600,00 zł

– o liczbie osi trzy 1.600,00 zł

4. w § 1 punkcie 3 lit. a

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton

dodaje się:

– o liczbie osi cztery i więcej 1.500,00 zł

5. w § 1 punkcie 3 lit. b

równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton

dodaje się:

– o liczbie osi dwie 1.500,00 zł

6. w § 1 punkcie 3 lit. c

równej lub wyższej niż 26 ton

dodaje się:

– o liczbie osi dwie 2.200,00 zł

– o liczbie osi trzy 2.200,00 zł

7. w § 1 punkcie 5 lit. a

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton

dodaje się:

– o liczbie osi trzy 1.000,00 zł

8. w § 1 punkcie 5 lit. b

równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie

dodaje się:

– o liczbie osi trzy 1.300,00 zł

9. w § 1 punkcie 6 lit. a

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton

dodaje się:

– o liczbie osi trzy 1.100,00 zł

10. w § 1 punkcie 6 lit. b

równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie

dodaje się:

– o liczbie osi trzy 1.700,00 zł

11. w § 1 punkcie 6 lit. c kwotę 1.500,00 zł

zastępuje się kwotą 1.700,00 zł

12. w § 1 punkcie 8 lit. a

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton

dodaje się:

– o liczbie osi dwie 900,00 zł

– o liczbie osi trzy 900,00 zł

13. w § 1 punkcie 8 lit. b

równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 36 ton

dodaje się:

– o liczbie osi trzy 1.200,00 zł

14. w § 1 punkcie 8 lit. c

wyższej niż 36 ton

dodaje się:

– o liczbie osi jedna 1.400,00 zł

15. w § 1 punkcie 9 lit. a

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton

dodaje się:

– o liczbie osi dwie 1.000,00 zł

– o liczbie osi trzy 1.000,00 zł

16. w § 1 punkcie 9 lit. b

równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 36 ton

dodaje się:

– o liczbie osi trzy 1.200,00 zł

17. w § 1 punkcie 9 lit. c

wyżej niż 36 ton

dodaje się:

– o liczbie osi jedna 1.200,00 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Środa Śląska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY I MIASTA

WALDEMAR WAWRZYŃSKI