481

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie innych zwolnień w podatku od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Zwalnia się od podatku od posiadania psów:

1) od jednego psa – osoby w wieku powyżej 60 lat, prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe,

2) od jednego psa – w wysokości 50% – emerytów i rencistów poniżej 60 roku życia, prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Środa Śląska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY I MIASTA

WALDEMAR WAWRZYŃSKI