480

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie innych zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, poza nieruchomościami wymienionymi w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:

1) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

2) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej,

3) budynki mieszkalne lub ich części i związane z nimi grunty zajęte wyłącznie na potrzeby mieszkalne stanowiące własność osób prawnych, kościołów i innych związków wyznaniowych lub używanych przez nie na podstawie innego tytułu prawnego,

4) budynki mieszkalne lub ich części, a także grunty związane z tymi budynkami lub ich częścią, będące własnością Gminy, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, grunty stanowiące skwery, parki, zieleńce, podwórka będące własnością Gminy,

5) grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części służące na potrzeby prowadzenia zorganizowanych składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków.

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) w wysokości 30% grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako tereny mieszkaniowe, stanowiące własność osób fizycznych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

2) w wysokości 50% budynki gospodarcze niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodar-

czej stanowiące własność byłych rolników, którzy zdali gospodarstwa rolne w zamian za emeryturę lub rentę i nie posiadają innych źródeł dochodów i prowadzą samodzielnie gospodarstwo domowe.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Środa Śląska.

§ 3

Traci moc uchwała nr XLIII/445/02 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Środa Śląska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY I MIASTA

WALDEMAR WAWRZYŃSKI