477

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZGORZELCU

z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie określenia limitu ilości oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży

i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Zgorzelec

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Zgorzelcu uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się limit punktów sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Zgorzelca w ilości:

a) 150 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sprzedaż detaliczna),

b) 60 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne).

§ 2

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje się dla zakładów i placówek gastronomicznych z wyłączeniem:

a) barów mlecznych,

b) punktów małej gastronomii (rożna, plackarnie, pizzerie, smażalnie ryb, itp.) w odniesieniu do alkoholu powyżej 4,5% z wyjątkiem piwa.

§ 3

Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (na wynos) dla sklepów znajdujących się na terenie obiektów sportowych, targowisk i kąpielisk.

§ 4

1. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla punktów, dla których wydano już zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

2. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży dla punktów, dla których wydano już zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

§ 5

1. Prowadzenie tzw. “kawiarni letnich”, “ogródków piwnych” przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych może odbywać się wyłącznie w miejscu bezpośrednio przyległym do lokalu gastronomicznego na podstawie tytułu prawnego do gruntu.

2. Teren, na którym znajduje się ogródek piwny musi być ogrodzony.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Traci moc obowiązująca uchwała Rady Miejskiej w Zgorzelcu nr 380/2001 z dnia 22 listopada 2001 r.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

MAREK WOLANIN