475

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 28 stycznia 2003 r.

zmieniająca uchwałę nr II/11/2002 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej na terenie

gminy Strzelin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 18 i 19 pkt 1d i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr II/11/2002 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 13 grudnia 2002 r. w § 1 skreśla się pkt 1b.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, przez przedstawienie jej treści na tablicy ogłoszeń Rady Miejskiej Strzelina oraz przez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

EWA KURDYŚ