473

UCHWAŁA RADY MIASTA LUBAŃ

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/336/2001 z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXIX/336/2001 z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej dokonuje się następujących zmian:

1. W § 2 w miejsce wyrazów “Zarząd Miasta Lubania” wpisuje się wyrazy “Burmistrz Miasta Lubań”;

2. W § 4 art. 1 w obu podpunktach po wyrazach “pobranej opłaty” dodaje się wyrazy “bez podatku VAT”;

3. W § 7 w miejsce wyrazów “Zarząd Miasta Lubania” wpisać wyrazy “Burmistrz Miasta Lubań”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

MARIAN KWOLIK