472

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały nr II/25/02 Rady Miejskiej Bielawy z dnia

11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale nr II/25/02 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych w § 1 ust. 1 skreśla się punkty c, f, g o treści:

“c) za sporządzenie protokołu przesłuchania

świadka 10,00 zł

f) za nadanie numeru bocznego taksówki

osobowej i wydanie emblematu osobie

prowadzącej zarobkowy przewóz osób

taksówką osobową “Taxi” 30,00 zł

g) za wydanie numeru dla psa 2,00 zł”.

2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Zobowiązuje się Burmistrza do podania do publicznej wiadomości treści niniejszej uchwały poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

ZBIGNIEW DRAGAN