470

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały nr II/9/02 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków

transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W § 1 pkt 4 uchwały w wierszu ostatnim tabeli kwotę “2.000 zł” zastępuje się kwotą “2.300 zł”.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

MARIA MAJKOWSKA