468

UCHWAŁA RADY POWIATU TRZEBNICKIEGO

z dnia 29 stycznia 2003 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Trzebnickiego uchwalonego uchwałą nr III/7/98 z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu

Trzebnickiego

Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Trzebnickiego uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Powiatu Trzebnickiego wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 37 ust. 2 liczbę 5 zastępuje się liczbą 4.

2. W § 50 ust. 2 liczbę 5 zastępuje się liczbą 4.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Trzebnickiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

JÓZEF ŚLĄCZKA