356

INFORMACJA

O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

w sprawie zmiany koncesji dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna

W dniu 29 stycznia 2003 r. decyzją nr WCC/130F/157/W/OWR/2003/TT Prezes URE dokonał zmiany koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 18 listopada 2002 r. znak WPEC/EK/13335/2002 Zarząd WPEC SA w Legnicy wystąpił z wnioskiem o zmianę koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła udzielonej decyzją Prezesa URE z dnia 1 października 1998 r. nr WCC/130/157/U/2/98/KW, z późniejszymi zmianami, na okres do 15 października 2008 r.

Zmiana koncesji związana jest ze zmniejszeniem w Zakładzie nr 6 w Ścinawie łącznej mocy zainstalowanej o 0,63 MW w związku z wymianą 8 kotłów wodnych opalanych koksem i węglem kamiennym na 8 kotłów wodnych opalanych miałem węglowym. Obecnie moc zainstalowana w ww. Zakładzie wynosi 3,25 MW w 11 kotłach wodnych, opalanych miałem węglowym.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z dnia 1 października 1998 r. nr WCC/130/157/U/2/98/KW z późniejszymi zmianami.

Decyzję z upoważnienia Prezesa URE podpisała Zastępca Dyrektora Południowo--zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki we Wrocławiu.

Z UPOWAŻNIENIA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY

Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

ZASTĘPCA DYREKTORA

JADWIGA GOGOLEWSKA