355

INFORMACJA

O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

odmawiającej zmiany decyzji w sprawie taryfy dla ciepła Kompanii Spirytusowej “Wratislavia” Polmos SA z siedzibą we Wrocławiu

W dniu 28 stycznia 2003 r. decyzją nr OWR-820/1701-A/10/2002/II/CP Prezes URE odmówił przedłużenia terminu obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw, a tym samym przedłużenia do dnia 31 marca 2003 r., ustalonej przez Kompanię Spirytusową “Wratislavia” Polmos SA taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 19 czerwca 2001 r. nr OWR- 820/1701-A/5/2001/II/CP.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje z dnia 13 października 1998 r. na wytwarzanie ciepła nr WCC/264/1701/U/OT-6/98/MB ze zmianami, oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/275/1701/U/OT-6/98/MB ze zmianą, w dniu 30 grudnia 2002 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany terminu obowiązywania taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo, w której to decyzji ustalono okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw, (równoznacznych z okresem stosowania taryfy) do dnia 31 grudnia 2002 r.

Obowiązkiem organu prowadzącego postępowanie administracyjne było ustalenie czy zmianie decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne oraz jaki interes społeczny lub słuszny interes strony przemawia za taką zmianą.

Ponieważ Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o przedłużenie okresu obowiązywania taryfy dla ciepła w dniu 30 grudnia 2002 r., podczas gdy termin obowiązywania tej taryfy upłynął 31 grudnia 2002 r., decyzja w tej sprawie mogła być wydana już po okresie obowiązywania tej taryfy. Oznacza, to że skoro taryfa w dniu orzekania przestała obowiązywać, z uwagi na upływ czasu na jaki została zatwierdzona, to nie można dokonać przedłużenia okresu jej obowiązywania, a tym samym reaktywować taryfy. Zmiana terminu obowiązywania taryfy, po upływie terminu na jaki została zatwierdzona, powodowałaby wydanie orzeczenia z mocą wsteczną, co byłoby niezgodne z prawem.

Decyzję z upoważnienia Prezesa URE podpisał Dyrektor Południowo-zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu.

Z UPOWAŻNIENIA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY

Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

DYREKTOR

WINCENTY RĘKAS