353

UCHWAŁA RADY GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały nr II/16/02 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

w 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr II/16/02 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2003 r. § 4 otrzymuje brzmienie:

“Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki i budowle stanowiące własność gminy Łagiewniki będące w użytkowaniu gminnych jednostek organizacyjnych,

2) budynki i budowle służące działalności prowadzonej w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

3) budynki i budowle, w których prowadzona jest działalność sportowa, kulturalna oraz oświatowo--wychowawcza,

4) grunty pod budynkami wymienionymi w pkt 1–3,

5) obiekty wybudowane przed 1939 r. wykorzystywane do przechowywania płodów rolnych i opału, pod warunkiem, że w tych obiektach nie jest prowadzona działalność gospodarcza,

6) budynki gospodarcze o powierzchni użytkowej do 30 m2 związane z hodowlą inwentarza żywego dla potrzeb własnych”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

ANDRZEJ KACZMARCZYK