352

UCHWAŁA RADY GMINY WISZNIA MAŁA

z dnia 30 grudnia 2002 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych

w 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr IV/II/9/02 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 pkt 1 po ppkt b) dodaje się ppkt c) w brzmieniu:

c) – o liczbie osi

cztery

750 zł

2) w § 1 ust 2 pkt 2 po ppkt b) dodaje się ppkt c) w brzmieniu :

c) – o liczbie osi

dwie

1750 zł

3) w § 1 ust. 2 pkt 3:

a) dotychczasowa treść pkt 3 po słowach “ ... wyższej niż 26 ton” otrzymuje oznaczenie ppkt a),

b) po ppkt a) dodaje się ppkt b) w brzmieniu:

b) – o liczbie osi

trzy

2250 zł

4) w § 1 ust. 3 pkt 1 po ppkt b) dodaje się ppkt c) w brzmieniu:

c) – o liczbie osi

cztery

850 zł

5) w § 1 ust. 3 pkt 2 po ppkt b) dodaje się ppkt c) w brzmieniu:

c) – o liczbie osi

dwie

1900 zł

6) w § 1 ust. 3 pkt 3:

a) dotychczasowa treść pkt 3 po słowach “... wyższej niż 26 ton a mniejszej niż 29 ton” otrzymuje oznaczenie ppkt a),

b) po ppkt a) dodaje się ppkt b) w brzmieniu:

b) – o liczbie osi

trzy

2250 zł

7) w § 1 ust. 3 pkt 4 po słowach “... – o liczbie osi –“ dodaje się słowo “trzy” i stawia się przecinek;

8) w § 1 ust. 5 pkt 1:

a) dotychczasowa treść pkt 1 po słowach “... mniejszej niż 18 ton:” otrzymuje oznaczenie ppkt a),

b) po ppkt a) dodaje się ppkt b) w brzmieniu :

b) – o liczbie osi

trzy

1100 zł

9) w § 1 ust. 5 pkt 2:

a) dotychczasowa treść pkt 2 po słowach “ ... mniejszej niż 31 ton:” otrzymuje oznaczenie ppkt a),

b) po ppkt a) dodaje się ppkt b) w brzmieniu:

b) – o liczbie osi

trzy

1300 zł

10) w § 1 ust. 5 pkt 3:

a) dotychczasowa treść pkt 3 po słowach “mniejszej niż 36 ton:” otrzymuje oznaczenie ppkt a),

b) po ppkt a) dodaje się ppkt b) w brzmieniu:

b) – o liczbie osi

trzy

1500 zł

11) w § 1 ust. 6 pkt 1:

a) dotychczasowa treść pkt 1 po słowach “.... mniejszej niż 18 ton:” otrzymuje oznaczenie ppkt a),

b) po ppkt a) dodaje się ppkt b) w brzmieniu:

b) – o liczbie osi

trzy

1500 zł

12) w § 1 ust. 6 pkt 2:

a) dotychczasowa treść pkt 2 po słowach “... mniejszej niż 31 ton:” otrzymuje oznaczenie ppkt a),

b) po ppkt a) dodaje się ppkt b) w brzmieniu:

b) – o liczbie osi

trzy

1550 zł

13) w § 1 ust. 6 pkt 3:

a) dotychczasowa treść pkt 3 po słowach “... mniejszej niż 36 ton:” otrzymuje oznaczenie ppkt a),

b) po ppkt a) dodaje się ppkt b) w brzmieniu:

b) – o liczbie osi

trzy

1600 zł

14) w § 1 ust. 8 pkt 1:

a) dotychczasowa treść pkt 1 po słowach “... mniejszej niż 18 ton:” otrzymuje oznaczenie ppkt a),

b) po ppkt a) dodaje się ppkt b) i c) w brzmieniu:

b) – o liczbie osi

dwie

575 zł

c) – o liczbie osi

trzy

600 zł

15) w § 1 ust. 8 pkt 2 po ppkt b) dodaje się ppkt c) w brzmieniu:

c) – o liczbie osi

trzy

650 zł

16) w § 1 ust. 8 pkt 3:

a) dotychczasowa treść pkt 3 po słowach “... mniejszej niż 36 ton:” otrzymuje oznaczenie ppkt a),

b) po ppkt a) dodaje się ppkt b) w brzmieniu:

b) – o liczbie osi

trzy

900 zł

17) w § 1 ust. 9 pkt 1:

a) dotychczasowa treść pkt 1 po słowach “... mniejszej niż 18 ton:” otrzymuje oznaczenie ppkt a),

b) po ppkt a) dodaje się ppkt b) i c) w brzmieniu:

b) – o liczbie osi

dwie

710 zł

c) – o liczbie osi

trzy

820 zł

18) w § 1 ust. 9 pkt 2 po ppkt b) dodaje się ppkt c) w brzmieniu:

c) – o liczbie osi

trzy

850 zł

19) w § 1 ust. 9 pkt 3:

a) dotychczasowa treść pkt 3 po słowach “... mniejszej niż 36 ton:” otrzymuje oznaczenie ppkt a),

b) po ppkt a) dodaje się ppkt b) w brzmieniu:

b) – o liczbie osi

trzy

1000 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do opublikowania tekstu jednolitego uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

HENRYK IDACZYK