349

UCHWAŁA RADY GMINY SIEKIERCZYN

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty administracyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 18 i 19 pkt 1a i d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy Siekierczyn uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr II/13/02 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej skreśla się treść § 1 i nadaje się nowe brzmienie:

Ҥ 1

Wprowadza się następujące stawki opłaty administracyjnej za niżej wymienione czynności urzędowe nie-objęte przepisami o opłacie skarbowej:

1. Za wydanie wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy opłata administracyjna wynosi:

a) za wypisy obejmujące do 5 działek 25,00 zł

b) za wypisy obejmujące od 6

do 10 działek 90,00 zł

c) za wypisy obejmujące powyżej

10 działek 170,00 zł

3. Za wydanie wypisów wraz z kserokopią tekstu i rysunku wycinka planu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy opłata administracyjna wynosi:

a) za wypisy obejmujące do 5 działek 35,00 zł

b) za wypisy obejmujące od 6

do 10 działek 110,00 zł

c) za wypisy obejmujące powyżej

10 działek 180,00 zł”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siekierczyn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2003 r.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

ANDRZEJ KUŹNIAR