348

UCHWAŁA RADY GMINY SIEKIERCZYN

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2002 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r. (M. P. Nr 51, poz. 733) Rada Gminy Siekierczyn uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr II/9/02 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie podatku rolnego w § 2 skreśla się treść punktu 2) i nadaje się nowe brzmienie:

“2) należące do kościołów i związków wyznaniowych,”.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siekierczyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2003.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

ANDRZEJ KUŹNIAR