347

UCHWAŁA RADY GMINY OSIECZNICA

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 90 ust. 1, 2b i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 69 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

§ 1

1. Niepubliczne przedszkola (w tym specjalne) działające na terenie gminy Osiecznica otrzymają z budżetu gminy dotację w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych działających na terenie gminy Osiecznica w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Pod pojęciem “wydatki bieżące” rozumieć należy wydatki ponoszone w danym roku budżetowym z wyłączeniem wydatków na inwestycje i na remonty kapitalne, modernizacyjne i odtworzeniowe. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.

2. Dotacja udzielana jest na okres roczny.

§ 2

1. Dotacji udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego przedszkole niepubliczne.

2. Dotację z budżetu gminy przeznacza się na sfinansowanie części kosztów bieżącej działalności przedszkola niepublicznego.

§ 3

Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy, datę i numer wpisu do ewidencji placówek niepublicznych w gminie Osiecznica,

2) cel dotacji,

3) wysokość angażowanych środków własnych dotowanego lub z innych źródeł, wskazując źródło pochodzenia tych środków,

4) planowaną liczbę dzieci Pod pojęciem “planowana liczba dzieci” należy rozumieć ilość dzieci zapisanych do przedszkola, lecz nie więcej niż zatwierdzona przez dotującego,

5) zobowiązanie do informowania organu dotującego o każdorazowych zmianach zachodzących w liczbie dzieci,

6) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja.

§ 4

1. Wniosek, o którym mowa w § 3, należy składać do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Wielkość planowanych dotacji ustala Rada Gminy w uchwale budżetowej na dany rok.

3. Zmiany w ciągu roku w planach wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych skutkują zmianami w wysokości dotacji dla przedszkola niepublicznego.

4. O kwotach planowanych dotacji z budżetu gminy Wójt Gminy zawiadamia prowadzącego przedszkole niepubliczne w terminie 21 dni od daty uchwalenia budżetu przez Radę Gminy.

5. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 marca roku budżetowego, podstawą udzielenia dotacji jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie Gminy przez Wójta Gminy.

§ 5

1. Dotacja przekazywana będzie zaliczkowo w ratach miesięcznych w wysokości 1/12 planowanej dotacji rocznej na rachunek przedszkola niepublicznego, do dnia 10 każdego miesiąca.

2. Uruchomienie pierwszej raty dotacji nastąpi w formie przelewu środków z rachunku bieżącego budżetu gminy na rachunek wskazany przez prowadzącego przedszkole, po przedłożeniu wniosku o dotację.

3. Warunkiem przekazania kolejnych rat będzie złożenie Zarządowi Gminy przez prowadzącego przedszkole niepubliczne rozliczenia z otrzymanych dotacji za miesiąc ubiegły w terminie do 5 dni po upływie każdego miesiąca. Według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Brak rozliczenia dotacji za miesiąc ubiegły w wymagalnym terminie spowoduje wstrzymanie wypłaty dotacji na kolejny miesiąc.

§ 6

1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli danych ujętych we wniosku i w rozliczeniu oraz żądania informacji i dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowości wykorzystania dotacji.

2. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione informacje nie odpowiadają stanowi faktycznemu Wójt Gminy może wypowiedzieć umowę dotacji.

3. W razie wypowiedzenia umowy dotacji przekazana kwota dotacji w części niewykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia przekazania środków z rachunku gminy do dnia ich całkowitego zwrócenia.

§ 7

1. Ostatecznego rozliczenia udzielonych dotacji za okres roczny Wójt Gminy dokona w terminie do 15 lutego roku następnego w oparciu o faktyczne wydatki bieżące poniesione przez przedszkole publiczne według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, i przekaże dokonane rozliczenie najpóźniej do dnia do 31 marca podmiotowi prowadzącemu przedszkole niepubliczne.

2. Zwiększenia lub zmniejszenia kwot dotacji dla przedszkola niepublicznego wynikających z ostatecznego rozliczenia dokonuje Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

§ 9

Traci moc uchwała nr XV/92/2000 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w Urzędzie Gminy i w jednostkach oświatowych.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

BOGUSŁAW PAGÓRSKI

 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2002 r. (poz. 347) (Microsoft Word'97)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2002 r. (poz. 347) (Microsoft Word'97)