346

UCHWAŁA RADY GMINY OSIECZNICA

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie utraty mocy uchwały nr XV/95/2000 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXIII/206/98 Rady Gminy Osiecznica z dnia 9 lutego 1998 r. w sprawie poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenia wysokości wynagrodzeń za inkaso

i innych wynagrodzeń dla inkasentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

§ 1

Traci moc uchwała nr XV/95/2000 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXIII/206/98 Rady Gminy Osiecznica z dnia 9 lutego 1998 r. w sprawie poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenia wysokości wynagrodzeń za inkaso i innych wynagrodzeń dla inkasentów.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

BOGUSŁAW PAGÓRSKI