344

UCHWAŁA RADY GMINY KAMIENNA GÓRA

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr II/8/02 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia

2 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz z późn. zm.), w związku z art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Gminy Kamienna Góra postanawia:

§ 1

Uchylić uchwałę nr II/8/02 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2003.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

TADEUSZ GABRYŚ