342

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały nr III/24/02 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr III/24/02 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

Lp.

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie

całkowitej (w tonach)

Stawka

(w złotych)

1.

od 3,5 do 5,5 włącznie

612,00

2.

powyżej 5,5 do 9 włącznie

1 020,00

3.

powyżej 9, a poniżej 12

1 232,00

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Lp.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku

(w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

DWIE OSIE

4.

12

18

1 668,00

1 668,00

5.

18

 

2 184,00

2 184,00

TRZY OSIE

6.

12

18

1 668,00

1 668,00

7.

18

26

2 184,00

2 184,00

8.

26

 

2 184,00

2 184,00

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

9.

12

18

1 668,00

1 668,00

10.

18

26

2 184,00

2 184,00

11.

26

 

2 184,00

2 184,00

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Lp.

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane

do używania łącznie z naczepą lub przyczepą

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

(w tonach)

Stawka podatku

(w złotych)

12.

od 3,5, a poniżej 12

1 428,00

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Lp.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku

(w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

DWIE OSIE

13.

12

18

1 668,00

1 668,00

14.

18

37

1 668,00

1 668,00

15.

37

 

2 188,00

2 188,00

TRZY OSIE

16.

12

18

1 668,00

1 668,00

17.

18

37

1 668,00

1 668,00

18.

37

 

2 188,00

2 188,00

5) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Lp.

Przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie

całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym

(w tonach)

Stawka podatku

(w złotych)

19.

od 7, a poniżej 12

900,00

6) od przyczepy i naczepy która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Lp.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd

silnikowy (w tonach)

Stawka podatku

(w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

JEDNA OŚ

20.

12

18

1 140,00

1 140,00

21.

18

37

1 428,00

1 428,00

22.

37

 

1 740,00

1 740,00

DWIE OSIE

23.

12

18

1 140,00

1 140,00

24.

18

37

1 428,00

1 428,00

25.

37

 

1 740,00

1 740,00

TRZY OSIE

26.

12

18

1 140,00

1 140,00

27.

18

37

1 428,00

1 428,00

28.

37

 

1 740,00

1 740,00

7) od autobusu:

Lp.

Autobusy

(ilość miejsc do siedzenia)

Stawka podatku

(w złotych)

29.

mniej niż 30

1 428,00

30.

równa lub wyższa niż 30

1 668,00

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

LEOPOLD GOMUŁKIEWICZ