337

UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 4 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na terenie gminy Krośnice w 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) Rada Gminy Krośnice uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na terenie gminy Krośnice w 2003 r. w kwocie 111,21 zł za 1 m2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

JÓZEF WITEK