335

UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW

z dnia 8 października 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 28/4 część, 212, 256/1 dr część, 228 dr

i 178 we wsi Mściwojów

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiana z 2002 r. Nr 23, poz. 220) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 120, poz. 1268 i Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 25, poz. 253), w związku z uchwałą nr XI/81/99 Rady Gminy Mściwojów z dnia 26 października 1999 r., uchwala się, co następuje:

R o z d z i a ł 1

Przedmiot i zakres ustaleń planu

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 28/4 część, 212, 256/1 dr część, 228 dr i 178 we wsi Mściwojów w gminie Mściwojów.

2. Ustalenia planu wyrażone są w postaci:

2.1. ustaleń zasad ogólnych zagospodarowania i przeznaczenia terenu, odnoszących się do całego obszaru planu, zawartych w rozdziale 2 niniejszej uchwały,

2.2. ustaleń warunków zagospodarowania i zabudowy oraz zasad uzbrojenia terenu objętego planem, zawartych w rozdziale 3 niniejszej uchwały,

2.3. ustaleń przeznaczenia terenu poszczególnych jednostek przestrzennych, zawartych w rozdziale 4 niniejszej uchwały,

2.4. warunków ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, zawartych w rozdziale 5 niniejszej uchwały,

2.5. rysunku planu na mapie w skali 1:1000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Rysunek planu obowiązuje w zakresie określonym uchwałą.

3. Wyżej wymieniony plan stanowi zmianę miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mściwojów, zatwierdzonego uchwałą nr IV/13/88 Gminnej rady Narodowej w Mściwojowie z dnia 28 października 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Legnickiego Nr 25, poz. 413 z 1990 r.).

§ 2

1. Przedmiotem ustaleń planu jest teren położony we wsi Mściwojów obejmujący działki nr 28/4 część, 212, 256/1 dr część, 228 dr i 178.

2. Przedmiotowy plan obejmuje następujące ustalenia:

2.1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

2.2. linie rozgraniczające ulice i drogi,

2.3. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,

2.4. lokalne warunki, zasady, i standardy kształtowania zabudowy,

2.5. zasady podziału terenu na działki budowlane,

2.6. szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy wynikający z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,

2.7. tereny, na których przewiduje się stosowanie grupowych systemów oczyszczania ścieków,

2.8. tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu.

R o z d z i a ł 2

Zasady ogólne zagospodarowania i przeznaczenia

terenu

§ 3

1. Tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania wydzielono liniami rozgraniczającymi. Oznaczeniom literowym odprowadzają ustalenia szczegółowe przeznaczenia terenu poszczególnych jednostek przestrzennych, zawartych w rozdziale 4.

2. Dla całego obszaru objętego planem obowiązują ustalenia techniczne w zakresie obsługi komunikacyjnej, infrastruktury uzbrojenia, ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego zgodnie z obowiązującymi w czasie realizacji inwestycji przepisami.

3. Ustala się realizację nowych inwestycji kubaturowych pod warunkiem uprzedniego uregulowania gospodarki wodno-ściekowej i odpadami w jednostce osadniczej. Dla projektowanego zespołu zabudowy mieszkaniowej nie przewiduje się grupowego systemu oczyszczania ścieków z uwagi na czynną gminną oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną we wsi Mściwojów.

4. Ustala się zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz jakichkolwiek innych przedsięwzięć, dla których może być wymagany obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

5. Ustala się następujące zasady tymczasowego zagospodarowania terenu:

5.1. Dla terenów przeznaczonych dla nowej zabudowy dopuszcza się użytkowanie dotychczasowe lub niesprzeczne z planem.

R o z d z i a ł 3

Warunki zagospodarowania i zabudowy terenu oraz zasady uzbrojenia

§ 4

1. Warunki i zasady kształtowania i urządzania terenu:

1.1.Teren niezabudowany objęty planem przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – dotyczy działek 28/4 i 212 i mieszkalnictwo rekreacyjne (dom letniskowy sezonowy lub całoroczny) – dotyczy działki 178.

1.2. Zabudowa działki mieszkalnej maks. 20% a rekreacyjnej 10% powierzchni terenu.

1.3. Dojazd do nieruchomości mieszkalnych z dróg gminnych D 1/2 (15 m w liniach rozgraniczających) do nieruchomości rekreacyjnej od asfaltowej drogi powiatowej nr 391.

1.4. Ustala się szerokość dróg gminnych D 1/2 na 3,0 m.

1.5. Lokalizacja parkingów na działce rekreacyjnej możliwa jest jedynie wzdłuż drogi dojazdowej powiatowej nr 391. Ustala się 1 mp. dla jednego obiektu kubaturowego o funkcji mieszkalnej rekreacyjnej oraz 1 mp. na 5 m2 pow. użytkowej usług, handlu i gastronomii.

1.6. Ustala się tymczasowy sposób zagospodarowania obiektów pola uprawne – do czasu adaptacji na funkcję docelową.

1.7. W strefie zabudowy mieszkaniowej mogą powstawać budynki gospodarcze i drobne obiekty usługowe.

1.8. Ustala się nieprzekraczalne gabaryty budynków mieszkalnych i rekreacyjnych – parter z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia. Dachy budynków dwu- lub czterospadowe strome kryte dachówką.

1.9. Nowa zabudowa winna nawiązywać do istniejącego budownictwa i podkreślać jego regionalny charakter.

2. Zasady uzbrojenia terenu:

2.1. Woda do wszystkich budynków doprowadzona jest z wiejskiej sieci wodociągowej.

2.2. Odprowadzenie ścieków do kanalizacji biegnącej przez wieś i do oczyszczalni ścieków.

2.3. Wszystkie budynki winny być wyposażone w energię elektryczną. Przebudowa istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego jest możliwa po uzyskaniu zgody zarządzającego tą siecią.

2.4. Ustala się ekologiczne źródła ogrzewania obiektów.

2.5. Ustala się budowę uzbrojenia w istniejących pasach dróg gminnych D1/2.

3. Zasady podziału terenu na działki budowlane.

3.1. Przyjmuje się zasadę ograniczonej ingerencji w istniejący podział geodezyjny terenu.

3.2. Ustala się konieczność wydzielenia projektowanych pasów dróg gminnych.

3.3. Dopuszcza się podział działki 212 na dwie działki budowlane. Ustala się minimalną szerokość frontu działki na 24 m.

R o z d z i a ł 4

Przeznaczenie terenu poszczególnych jednostek

przestrzennych

§ 5

MN, UT, D1/2, KDV(Z1/2).

1. Przeznaczenie terenu: dla terenu objętego zmianą planu i oznaczonego w dotychczasowym planie symbolem RP stanowiącego tereny upraw polowych wyznacza się nowe funkcje tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego i tereny mieszkalnictwa rekreacyjnego i oznacza symbolem na rysunku planu odpowiednio MN, UT.

2. Dla terenu oznaczonego w planie symbolem UT dopuszcza się funkcję nieuciążliwych usług turystycznych i rekreacyjnych jak handel, gastronomia, obiekty sportowe. Dopuszcza się lokalizację parkingów i urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Ustala się dojazd do terenu UT z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KDV(Z1/2).

4. Ustala się przebieg dróg publicznych gminnych D1/2 szer. w liniach rozgraniczających 15 m.

5. Powierzchnia działek objęta zmianą planu wynosi 0,85 ha.

R o z d z i a ł 5

Warunki ochrony środowiska przyrodniczego

i kulturowego

§ 6

1. Wprowadza się obowiązek stosowania do celów grzewczych i technologicznych paliw wykluczających niską emisję.

2. Działalność inwestycyjna wprowadzona na tereny objęte planem winna być obojętna dla środowiska. Uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności np. poziom hałasu nie może przekroczyć granic działki.

3. Nie dopuszcza się wytwarzania odpadów szkodliwych.

4. Ustala zachowanie wszystkich istniejących drzew.

5. Na terenie objętym planem Inwestor na wszelkie prace ziemne jest zobowiązany zapewnić nadzór archeologiczny. Pisemne zezwolenie na tego typu prace należy uzyskać we właściwym organie Służby Ochrony Zabytków.

§ 7

W razie zbycia nieruchomości, której wartość w związku z podjęciem niniejszej uchwały wzrasta, Wójt Gminy Mściwojów decyzją pobierze jednorazową opłatę w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 8

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest przepisem gminnym i stanowi podstawę do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 9

Tracą moc ustalenia planów, o których mowa w § 1, w odniesieniu do terenu objętego niniejszym planem.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

WANDA GOŁĘBIOWSKA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Mściwojów z dnia 8 października 2002 r. (poz. 335)