331

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 28 listopada 2002 r.

zmieniająca uchwałę nr X/76/96 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 1996 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie

przepisów o ochronie zdrowia psychicznego

Na podstawie art. 18 ust. 3, w związku z art. 17 ustawy z dnia 29 listopada 1997 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

W § 4 ust. 2 uchwały nr X/76/96 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego otrzymuje brzmienie:

Pełna odpłatność za 1 (jedną) godzinę usług opiekuńczych wynosi – 10,37 zł (słownie: dziesięć złotych 37/100).

§ 2

Traci moc uchwała nr XLI/412/01 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę nr X/76/96 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Środa Śląska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY I MIASTA

WALDEMAR WAWRZYŃSKI