325

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 0150/III/18/02 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularzy

na podatek leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682) Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 0150/III/18/02 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularzy na podatek leśny wprowadza się następującą zmianę:

w załączniku nr 3B – “Informacja w sprawie podatku leśnego” skreśla się całą treść pouczenia, znajdującego się za poz. 24 od słów: “Zgodnie z art. 3a § 1 usta-
wy ...” do słów: “o którym mowa w art. 15 § 1”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN