323

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 0150/III/15/02 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomości

w 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 0150/III/15/02 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2003 r. wprowadza się następującą zmianę:

– w § 1 ust. III użyte trzykrotnie słowo: “użytkowej” – skreśla się.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN