322

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji w sprawie wymiaru podatku rolnego i informacji w sprawie podatku rolnego

Na podstawie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się wzór:

1. Formularza deklaracji w sprawie wymiaru podatku rolnego dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Formularza informacji w sprawie podatku rolnego dla osób fizycznych, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ GMINY

BOŻENA RAUBO