319

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

z dnia 27 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały nr III/7/02 z dnia 13 grudnia 2002 r. Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 2003, określenia stawek podatku od nieruchomości, środków transportowych, ustalenia stawek od posiadania psów oraz stawek

opłaty administracyjnej i targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3, art. 10 ust. 1, art. 12 ust. 4, art. 14 pkt 1, 2, 3, art. 15, art. 18, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska Wąsosza uchwala, co następuje:

§ 1

1. § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały nr III/7/02 z dnia 13 grudnia 2002 r. otrzymuje następujące brzmienie:

“1) Zwolnić budynki i grunty będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych gminy związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej, sportowej, ochrony przeciwpożarowej, zaopatrzenia wsi w wodę oraz lokale lub ich części stanowiące własność gminy niewykorzystane na potrzeby organów administracji gminy, a wydzierżawione do prowadzenia działalności gospodarczej.”.

2. Skreśla się w § 2 ust. 2 pkt 2.

3. W § 2 ust. 2 pkt 3 ustala się jako “pkt 2”, a pkt 4 jako “pkt 3”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

ZDZISŁAW NICPOŃ