318

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 17 grudnia 2002 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku ich realizacji oraz ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla niektórych

nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357; z 1998 r. Dz. U. Nr 106, poz. 668; Nr 162, poz. 1118; z 2000 r. Dz. U. Nr 12, poz. 136; Nr 19, poz. 239; Nr 22, poz. 291; Nr 122, poz. 1323; z 2001 r. Dz. U. Nr 111, poz. 1194; z 2001 r. Dz. U. Nr 144, poz. 1615) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 2 do uchwały nr LXXIII/468/2002 z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku ich realizacji oraz ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli – określającym tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli dodaje się następującą specjalność:

Lp.

Stanowisko

Tygodniowy

wymiar zajęć

4.

terapeuta dysfunkcji narządów ruchu

20

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

PAWEL NIEWODNICZAŃSKI