300

Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie udzielenia oraz zmiany koncesji dla Dolnoślą- skiego Zakładu Termoenergetycznego Spółka Akcyjna z sie- dziBą w Wałbrzychu

W dniu 17 stycznia 2003 r. decyzjami Prezesa URE: nr OCC/310/134/ /W/OWR/2003/HC udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu ciepłem, nr WCC/81G/134/W/OWR/2003/HC dokonano zmiany koncesji na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania ciepła oraz nr PCC/87F/134/W/OWR/2003/HC dokonano zmiany koncesji na prowadzenie działalności w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła dla Dolnośląskiego Zakładu Termoenergetycznego Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 13 listopada 2002 r., znak: RI-2/6418/2002, Strona wystąpiła o udzielenie koncesji na obrót ciepłem oraz zmianę decyzji koncesyjnej na przesyłanie i dystrybucję ciepła w związku z zawarciem w dniu 31 października 2002 r. umowy dzierżawy sieci ciepłowniczej od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Zgierzu. Ponadto tym samym wnioskiem Spółka wystąpiła o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła w związku ze zmianą zakresu prowadzonej działalności. Zmian w koncesji dokonano zgodnie z aktualnym wykazem źródeł ciepła oraz aktualnym wykazem sieci ciepłowniczych uwzględniającym wydzierżawioną sieć ciepłowniczą w miejscowości Zgierz.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 i art. 33 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne,

• Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 17 stycznia 2003 r. nr OCC/310/134/W/ /OWR/2003/HC postanowił udzielić koncesji na obrót ciepłem.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 1 oraz na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 i art. 33 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. nr 54, poz. 348 z późn. zm.),

• Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 17 stycznia 2003 r. nr WCC/81G/134/ /W/OWR/2003/HC zmienił swoją decyzję z dnia 25 września 1998 r. nr WCC/81/134/ /U/3/98/AD, z późniejszymi zmianami, w sprawie udzielenia koncesji w zakresie wytwarzania ciepła.

• Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 17 stycznia 2003 r. nr PCC/87F/134/ /W/OWR/2003/HC zmienił swoją decyzję z dnia 25 września 1998 r. nr PCC/87/134/ /U/3/98/AD, z późniejszymi zmianami, w sprawie udzielenia koncesji w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła.

Decyzję z upoważnienia Prezesa URE podpisał Dyrektor Południowo-zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY

z siedzibą we Wrocławiu

DYREKTOR

Wincenty Rękas