298

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 27 stycznia 2003 r.

w sprawie zmiany tekstu statutu Związku Gmin “Kwisa” z siedzibą w Lubaniu

Na podstawie § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłoszenia statutów związków (Dz. U. Nr 121, poz. 1307).

zarządzam ogłoszenie

zmiany tekstu statutu Związku Gmin “Kwisa” z siedzibą w Lubaniu o następującej treści:

Zmiany do statutu

w § 1 punkt 2 dodaje się podpunkt 12 w brzmieniu:

“12. Małomice – gmina”.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

RYSZARD NAWRAT