294

UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU

z dnia 13 stycznia 2003 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości załączonej do budżetu miasta Świeradów Zdrój na 2003 rok prognozy kwoty długu

Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.) oraz zarządzenia nr 1/99 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 4 stycznia 1999 roku w sprawie powołania przewodniczącego i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących Sejmiku, powiatów i gmin wchodzących w skład województwa dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił:

Wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości załączonej do budżetu miasta Świeradów Zdrój na 2003 rok prognozy kwoty długu.

Uzasadnienie

Uchwała nr III/24/2002 Rady Miasta Świeradowa Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu miasta na 2003 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze w dniu 9 stycznia 2003 roku. Do przedmiotowej uchwały, zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, załączona została prognoza kwoty długu miasta Świeradów Zdrój w roku budżetowym i jego spłaty w latach następnych. Z przedstawionych danych wynika, że przychody budżetu miasta w 2003 roku z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą 105.000 zł. Zgodnie z przedłożoną prognozą, kwota długu miasta Świeradów Zdrój na koniec 2003 roku wyniesie 2.085.800 zł, na którą składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2003 roku. Kwota przypadających do spłaty w roku budżetowym rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami mieści się w granicach określonych w art. 113 ustawy o finansach publicznych. Natomiast kwota długu w relacji do dochodów gminy planowanych na 2003 rok stanowi 20,21% i nie przekracza dopuszczalnej granicy zadłużenia gminy, ustalonej w art. 114 tejże ustawy. Jak wynika z przedłożonej prognozy spłata długu nastąpi do roku 2010.

Prognozowana kwota długu miasta Świeradów Zdrój na koniec 2003 roku nie obejmuje innych zobowiązań z tytułów określonych w art. 10 ustawy o finansach publicznych, tj. z:

– wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne,

– przyjętych depozytów,

– wymagalnych zobowiązań:

a) jednostek budżetowych,

b) wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Uchwała niniejsza, zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, powinna być opublikowana w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej.

Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Burmistrzowi Miasta Świeradów Zdrój przysługuje odwołanie do pełnego Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

PRZEWODNICZĄCY

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

KRYSTYNA WRZOSEK