293

UCHWAŁA II SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU

z dnia 13 stycznia 2003 r.

w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2003 rok prognozy kwoty długu gminy Rudna

Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), w związku z art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 1/99 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 1999 roku w sprawie powołania przewodniczącego i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących Sejmiku, powiatów i gmin wchodzących w skład województwa dolnośląskiego, II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej postanowił:

Wydać opinię pozytywną o prawidłowości załączonej do budżetu gminy Rudna na 2003 rok prognozy kwoty długu.

Uzasadnienie

I. Uchwała nr IV/23/2002 Rady Gminy Rudna z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu gminy Rudna na 2003 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespołu w Legnicy 7 stycznia 2003 roku.

Z przedmiotowej uchwały wynika, że:

1) w budżecie gminy Rudna na 2003 rok zaplanowano:

a) dochody w wysokości 26.120.234,– zł

b) wydatki w wysokości 24.600.234,– zł

c) nadwyżkę dochodów nad wydatkami

w wysokości 1.520.000,– zł

d) rozchody w wysokości 1.520.000,– zł

2) Prognoza długu gminy Rudna obejmuje lata 2003–2004.

II. Skład Orzekający stwierdza, iż dług gminy Rudna na koniec 2002 roku wynosił 2.620.000 zł, z tego 2.500.000 zł stanowiły zaciągnięte kredyty i 120.000 zł zaciągnięte pożyczki. Kwota ta stanowiła 12,63% dochodów planowanych w 2002 roku. Zaplanowana w budżecie gminy na 2003 rok spłata części tych zobowiązań w wysokości 1.520.000,– zł spowoduje, że dług gminy na koniec 2003 roku wyniesie 1.100.000,– zł, a jego relacja do planowanych dochodów zmniejszy się do 4,21%. Całkowita zaś spłata długu przewidziana jest w 2004 roku. Tak więc kwota długu gminy Rudna, jak i jego spłata – mieści się w granicach określonych w art. 113 ust. 1 i 114 ustawy o finansach publicznych i nie stanowi zagrożenia dla finansów gminy Rudna.

III. Niniejsza uchwała zgodnie a art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej.

Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Wójtowi Gminy Rudna przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

PRZEWODNICZĄCA

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

ALICJA SZWABOWICZ-SALA