290

UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU

z dnia 9 stycznia 2003 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu gminy Marciszów na 2003 rok prognozy kwoty długu

Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.) oraz zarządzenia nr 1/99 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 4 stycznia 1999 roku w sprawie powołania przewodniczących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących Sejmiku, powiatów i gmin wchodzących w skład województwa dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił:

Wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu gminy Marciszów na 2003 rok prognozy kwoty długu.

Uzasadnienie

Uchwała nr IV/21/02 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu gminy Marciszów na 2003 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze w dniu 7 stycznia 2003 roku. Do przedmiotowej uchwały, zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, załączona została prognoza kwoty długu gminy Marciszów w roku budżetowym i jego spłaty w latach następnych. Z przedstawionych danych wynika, że przychody budżetu gminy w 2003 roku, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w banku komercyjnym, wynoszą 400,000 zł.

Zgodnie z przedłożoną prognozą, kwota długu gminy Marciszów na koniec 2003 roku wyniesie 1.164.000 zł, na którą składają się zobowiązania z tytułu dotychczas zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz kredyt planowany do zaciągnięcia w 2003 roku. Kwota przypadających do spłaty w roku budżetowym rat pożyczek wraz z odsetkami mieści się w granicach określonych w art. 113 ustawy o finansach publicznych. Natomiast kwota długu w relacji do dochodów gminy planowanych na 2003 rok stanowi 18,60% i nie przekracza dopuszczalnej granicy zadłużenia gminy, ustalonej w art. 114 ustawy. Jak wynika z przedłożonej prognozy spłata długu nastąpi do roku 2008.

Prognozowana kwota długu gminy Marciszów na koniec 2003 roku nie obejmuje innych zobowiązań z tytułów określonych w art. 10 ustawy o finansach publicznych, tj. z:

– wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne,

– przyjętych depozytów,

– wymagalnych zobowiązań:

a) jednostek budżetowych,

b) wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Uchwała niniejsza, zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, powinna być opublikowana w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej.

Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Wójtowi Gminy Marciszów przysługuje odwołanie do pełnego Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

PRZEWODNICZĄCY

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

KRYSTYNA WRZOSEK