283

UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW

z dnia 8 października 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen- nego terenu obejmującego działki nr 261/1 część we wsi Snowidza

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zmiana z 2002 r. Nr 23, poz. 220) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 120, poz. 1268 i Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 25, poz. 253), w związku z uchwałą nr XX/130/01 Rady Gminy Mściwojów z dnia 9 lutego 2001 r. uchwala się, co następuje:

R o z d z i a ł 1

Przedmiot i zakres ustaleń planu

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działkę nr 261/1 część we wsi Snowidza w gminie Mściwojów.

2. Ustalenia planu wyrażone są w postaci:

2.1. Ustaleń zasad ogólnych zagospodarowania i przeznaczenia terenu, odnoszących się do całego obszaru planu, zawartych w rozdziale 2 niniejszej uchwały.

2.2. Ustaleń warunków zagospodarowania i zabudowy oraz zasad uzbrojenia terenu objętego planem, zawartych w rozdziale 3 niniejszej uchwały.

2.3. Ustaleń przeznaczenia terenu poszczególnych jednostek przestrzennych, zawartych w rozdziale 4 niniejszej uchwały.

2.4. Warunków ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, zawartych w rozdziale 5 niniejszej uchwały.

2.5. Rysunku planu na mapie w skali 1:1000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Rysunek planu obowiązuje w zakresie określonym uchwałą.

3. Wyżej wymieniony plan stanowi zmianę miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mściwojów, zatwierdzonego uchwałą nr IV/13/88 Gminnej Rady Narodowej w Mściwojowie z dnia 28 października 1988 roku (Dz. Urz. Woj. Legnickiego Nr 25, poz. 413 z 1990 r.).

§ 2

1. Przedmiotem ustaleń planu jest teren położony we wsi Snowidza obejmujący działki nr 261/1 część.

2. Przedmiotowy plan obejmuje następujące ustalenia:

2.1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.

2.2. Linie rozgraniczające ulice i drogi.

2.3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

2.4. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy.

2.5. Zasady podziału terenu na działki budowlane.

2.6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy wynikający z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

2.7. Tereny, na których przewiduje się stosowanie grupowych systemów oczyszczania ścieków.

2.8. Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urzą- dzania oraz użytkowania terenu.

R o z d z i a ł 2

Zasady ogólne zagospodarowania i przeznaczenia terenu

§ 3

1. Tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania wydzielono liniami rozgraniczającymi. Linia rozgraniczająca wydziela cały obszar opracowania. Oznaczeniom literowym odpowiadają ustalenia szczegółowe przeznaczenia terenu, zawarte w rozdziale 4.

2. Wyznaczono teren, który może być wykorzystywany równocześnie pod dwie lub więcej funkcji (alternatywnie lub łącznie) wg ustaleń zawartych w rozdziale 4.

3. Dla całego obszaru objętego planem obowiązują ustalenia techniczne w zakresie obsługi komunikacyjnej, infrastruktury uzbrojenia, ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego zgodnie z obowiązującymi w czasie realizacji inwestycji przepisami.

4. Ustala się realizację nowych inwestycji kubaturowych pod warunkiem uprzedniego uregulowania gospodarki wodno-ściekowej i odpadami w jednostce osadniczej.

5. Ustala się zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz jakichkolwiek innych przedsięwzięć, dla których może być wymagany obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

6. Ustala się następujące zasady tymczasowego zagospodarowania terenu:

6.1. Dla terenów przeznaczonych dla nowej zabudowy dopuszcza się użytkowanie dotychczasowe lub nie sprzeczne z planem.

R o z d z i a ł 3

Warunki zagospodarowania i zabudowy terenu oraz zasady uzbrojenia

§ 4

1. Warunki i zasady kształtowania i urządzania terenu:

1.1. Przeznacza się do trwałej adaptacji na cele mieszkalnictwa jednorodzinnego budynki zlokalizowane na działce nr 261/1 objętej planem.

1.2. Dopuszcza się możliwość lokalizacji nieuciążliwych usług i rzemiosła zarówno w postaci adaptacji pomieszczeń istniejących budynków jak i realizację nowej zabudowy.

1.3. Istniejąca zieleń – drzewa do bezwzględnego zachowania.

1.4. Dojazd do obu nieruchomości od głównej drogi powiatowej biegnącej przez wieś.

1.5. Dla korzystających z usług należy wyznaczyć miejsca parkingowe na terenie działki 261/1 w ilości 1 mp. na 5 m2 powierzchni usług, rzemiosła lub handlu.

1.6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 374 – 8,0 m.

1.7. Nie ustala się linii zabudowy od strony gminnej drogi gruntowej dojazdu rolniczego do pól.

2. Zasady uzbrojenia terenu:

2.1. Woda do budynku doprowadzona jest z wiejskiej sieci wodociągowej.

2.2. Odprowadzenie ścieków docelowo do kanalizacji biegnącej przez wieś. Ścieki będą odprowadzane do lokalnej oczyszczalni ścieków we wsi Snowidza. Nie przewiduje się innego grupowego systemu oczyszczania ścieków.

2.3. Projektowane budynki winny być wyposażone w energię elektryczną.

2.4. Przebudowa istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego będzie możliwa po uzyskaniu zgody zarządzającego tą siecią.

2.5. Ustala się ekologiczne źródła ogrzewania wszystkich obiektów.

3. Zasady podziału na działki budowlane:

3.1. Dopuszcza się podział istniejącej nieruchomości na działki budowlane z wydzieleniem poszczególnych obiektów zachowując zarówno dla obiektów istniejących jak i projektowanych dostęp do drogi publicznej i dostęp do infrastruktury technicznej.

R o z d z i a ł 4

Przeznaczenia terenu poszczególnych jednostek przestrzennych

§ 5

MN/U

1. Przeznaczenie terenu: dla terenu objętego zmianą planu i oznaczonego w dotychczasowym planie symbolem MR stanowiącego tereny zabudowy zagrodowej wyznacza się nowe funkcje terenu mieszkalnictwa jednorodzinnego, nieuciążliwych usług i rzemiosła i oznacza symbolem na rysunku planu odpowiednio MN/U.

2. Powierzchnia działek objęta zmianą planu wynosi 15 ar.

R o z d z i a ł 5

Warunki ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego

§ 6

1. Wprowadza się obowiązek stosowania do celów grzewczych i technologicznych paliw wykluczających niską emisję.

2. Działalność inwestycyjna wprowadzona na teren objęty planem winna być obojętna dla środowiska.

3. Nie dopuszcza się wytwarzania odpadów szkodliwych.

4. Architektura projektowanych i przebudowywanych obiektów powinna nawiązywać do regionalnych wzorców.

§ 7

W razie zbycia nieruchomości, której wartość w związku z podjęciem niniejszej uchwały wzrasta, Wójt Gminy Mściwojów decyzją pobierze jednorazową opłatę w wysokości 20% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 8

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest przepisem gminnym i stanowi podstawę do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 9

Tracą moc ustalenia planów, o których mowa w § 1, w odniesieniu do terenu objętego niniejszym planem.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

WANDA GOŁĘBIOWSKA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Mściwojów z dnia 8 października 2002 r. (poz. 283)