282

UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW

z dnia 8 października 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 125/5 część i 125/7 część we wsi Niedaszów

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zmiana z 2002 r. Nr 23, poz. 220) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 120, poz. 1268 i Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 25, poz. 253), w związku z uchwałą nr XXV/171/01 Rady Gminy Mściwojów z dnia 9 lutego 2001 r. uchwala się, co następuje:

R o z d z i a ł 1

Przedmiot i zakres ustaleń planu

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 125/5 część i 125/7 część we wsi Niedaszów w gminie Mściwojów.

2. Ustalenia planu wyrażone są w postaci:

2.1. Ustaleń zasad ogólnych zagospodarowania i przeznaczenia terenu, odnoszących się do całego obszaru planu, zawartych w rozdziale 2 niniejszej uchwały.

2.2. Ustaleń warunków zagospodarowania i zabudowy oraz zasad uzbrojenia terenu objętego planem, zawartych w rozdziale 3 niniejszej uchwały.

2.3. Ustaleń przeznaczenia terenu poszczególnych jednostek przestrzennych, zawartych w rozdziale 4 niniejszej uchwały.

2.4. Warunków ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, zawartych w rozdziale 5 niniejszej uchwały.

2.5. Rysunku planu na mapie w skali 1:1000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Rysunek planu obowiązuje w zakresie określonym uchwałą.

3. Wyżej wymieniony plan stanowi zmianę miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mściwojów, zatwierdzonego uchwałą nr IV/13/88 Gminnej Rady Narodowej w Mściwojowie z dnia 28 października 1988 roku (Dz. Urz. Woj. Legnickiego Nr 25, poz. 413 z 1990 r.).

§ 2

1. Przedmiotem ustaleń planu jest teren położony we wsi Mściwojów obejmujący działki nr 125/5 część i 125/7 część.

2. Przedmiotowy plan obejmuje następujące ustalenia:

2.1. Przeznaczenie terenów oraz linii rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.

2.2. Linie rozgraniczające ulice i drogi.

2.3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

2.4. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy.

2.5. Zasady podziału terenu na działki budowlane.

2.6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy wynikający z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

2.7. Tereny, na których przewiduje się stosowanie grupowych systemów oczyszczania ścieków.

2.8. Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu.

R o z d z i a ł 2

Zasady ogólne zagospodarowania i przeznaczenia terenu

§ 3

1. Tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania wydzielono liniami rozgraniczającymi. Oznaczeniom literowym odpowiadają ustalenia szczegółowe przeznaczenia terenu poszczególnych jednostek przestrzennych, zawartych w rozdziale 4.

2. Wyznaczono tereny, które mogą być wykorzystywane pod dwie funkcje (alternatywnie lub łącznie) wg ustaleń zawartych w rozdziale 4.

3. Dla całego obszaru objętego planem obowiązują ustalenia techniczne w zakresie obsługi komunikacyjnej, infrastruktury uzbrojenia, ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego zgodnie z obowiązującymi w czasie realizacji inwestycji przepisami.

4. Ustala się realizację nowych inwestycji kubaturowych pod warunkiem uprzedniego uregulowania gospodarki wodno-ściekowej i odpadami w jednostce osadniczej. Dla projektowanego zespołu zabudowy mieszkaniowej oraz działalności gospodarczej nie przewiduje się grupowego systemu oczyszczania ścieków z uwagi na czynną gminną oczyszczalną ścieków zlokalizowaną we wsi Mściwojów.

5. Ustala się następujące zasady tymczasowego zagospodarowania terenu:

5.1. Dla terenów przeznaczonych dla nowej zabudowy dopuszcza się użytkowanie dotychczasowe lub niesprzeczne z planem.

R o z d z i a ł 3

Warunki zagospodarowania i zabudowy terenu oraz zasady uzbrojenia

§ 4

1. Warunki i zasady kształtowania i urządzania terenu:

1.1. Teren objęty planem przeznacza się do zabudowy pod następujące obiekty:

a) obiekt mieszkalny jednorodzinny wraz z niezbędnymi obiektami gospodarczymi i garażem,

b) zespół usług z zielenią towarzyszącą i obsługującymi parkingami.

1.2. Architektura i gabaryty obiektów winny być dostosowane do otoczenia. Maksymalna wysokość budynku mieszkalnego od poziomu terenu do kalenicy nie może przekroczyć 10 m. Ustala się zwieńczenie budynku mieszkalnego dachem stromym dwu- i czterospadowym, krytym dachówką.

1.3. Ustala się możliwość zabudowania 25% terenu o funkcji mieszkalnej.

1.4. Istniejąca zieleń wysoka – drzewa do zachowania. Konieczna wycinka drzew owocowych musi być zrekompensowana nowymi nasadzeniami zieleni.

1.5. Zaleca się nasadzenie szpaleru drzew wzdłuż północno-wschodniej granicy terenu mieszkalnictwa jednorodzinnego.

1.6. Dojazd do nieruchomości mieszkalnej z drogi powiatowej nr 387 oraz do usług i parkingu od głównej drogi wojewódzkiej nr 374 biegnącej przez wieś Niedaszów.

1.7. Ustala się szerokość dróg manewrowych na parkingu na 3,0 m.

1.8. Ustala się tymczasowy sposób zagospodarowania obiektów – tereny upraw polowych, ogrody do czasu realizacji funkcji docelowej.

1.9. Teren przeznaczony pod działalność gospodarczą stanowi uzupełnienie funkcjonalne istniejącej poza terenem opracowania planu stacji paliw.

1.10. Dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej na terenie UK/P – stacji transformatorowej, stacji redukcyjno-pomiarowej gazu.

2. Zasady uzbrojenia terenu:

2.1. Woda do budynku doprowadzona jest z wiejskiej sieci wodociągowej w 90.

2.2. Odprowadzenie ścieków z terenu MN i UK/P do kanalizacji biegnącej przez wieś i do oczyszczalni ścieków w Mściwojowie.

2.3. Wody opadowe z parkingu należy oczyścić w stosowanym separatorze przed wprowadzeniem do przydrożnego rowu.

2.4. Wszystkie budynki winny być wyposażone w energię elektryczną.

2.5. Ustala się ekologiczne źródła ogrzewania wszystkich obiektów.

3. Zasady podziału na działki budowlane:

3.1. Ustala się podział na działki budowlane zgodnie z rysunkiem planu.

R o z d z i a ł 4

Przeznaczenie terenu poszczególnych jednostek przestrzennych

§ 5

MN, UK/P.

1. Przeznaczenie terenu: dla terenu objętego zmianą planu i oznaczonego w dotychczasowym planie symbolem 4MN, 4EG i RP stanowiącego tereny upraw polowych, zabudowy jednorodzinnej oraz stacji redukcyjne gazu, wyznacza się nowe funkcje terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenu usług komercyjnych z zielenią towarzyszącą i obsługującym parkingiem, oznacza symbolem na rysunku planu MN, UK/P.

2. Powierzchnia działek objęta zmianą planu wynosi 20 ar.

R o z d z i a ł 5

Warunki ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego

§ 6

1. Wprowadza się obowiązek stosowania do celów grzewczych i technologicznych paliw wykluczających niską emisję.

2. Działalność inwestycyjna wprowadzona na tereny objęte planem winna być obojętna dla środowiska. Uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności, np. poziom hałasu nie może przekroczyć granic działki.

3. Nie dopuszcza się wytwarzania odpadów szkodliwych.

4. Dla ochrony gruntów i wód podziemnych, place manewrowe i parkingi winny być wyposażone w separatory ropopochodnych, w których winny być oczyszczone przed wprowadzeniem ich do przydrożnego rowu.

5. Na terenie zabudowy mieszkaniowej i terenie działalności gospodarczej winien być prowadzony monitoring – okresowo należy analizować stan gruntu, powietrza glebowego i wód gruntowych z uwagi na sąsiedztwo stacji paliw i zbiorników paliw.

6. Ustala się maksymalny dopuszczalny poziom hałasu dla funkcji mieszkaniowej, którego źródłem może być zainwestowanie stacji paliw, usług komercyjnych i parkingu, na granicy działki – 67dB(A) w dzień, 57dB(A) w nocy.

7. Projektowany budynek mieszkalny należy zabezpieczyć przed drganiami wywołanymi ciężkim transportem kołowym (z urobkiem kamienia).

§ 7

W razie zbycia nieruchomości, której wartość w związku z podjęciem niniejszej uchwały wzrasta, Wójt Gminy Mściwojów decyzją pobierze jednorazową opłatę w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 8

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest przepisem gminnym i stanowi podstawę do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 9

Tracą moc ustalenia planów, o których mowa w § 1, w odniesieniu do terenu objętego niniejszym planem.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

WANDA GOŁĘBIOWSKA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Mściwojów z dnia 8 października 2002 r. (poz. 282)