281

UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW

z dnia 8 października 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 75 i 59/1 część we wsi Drzymałowice

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zmiana z 2002 r. Nr 23, poz. 220) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 120, poz. 1268 i Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 25, poz. 253), w związku z uchwałą nr XX/130/01 Rady Gminy Mściwojów z dnia 9 lutego 2001 r. uchwala się, co następuje:

R o z d z i a ł 1

Przedmiot i zakres ustaleń planu

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 75 i 59/1 część we wsi Drzymałowice w gminie Mściwojów.

2. Ustalenia planu wyrażone są w postaci:

2.1. Ustaleń zasad ogólnych zagospodarowania i przeznaczenia terenu, odnoszących się do całego obszaru planu, zawartych w rozdziale 2 niniejszej uchwały.

2.2. Ustaleń warunków zagospodarowania i zabudowy oraz zasad uzbrojenia terenu objętego planem, zawartych w rozdziale 3 niniejszej uchwały.

2.3. Ustaleń przeznaczenia terenu poszczególnych jednostek przestrzennych, zawartych w rozdziale 4 niniejszej uchwały.

2.4. Warunków ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, zawartych w rozdziale 5 niniejszej uchwały.

2.5. Rysunku planu na mapie w skali 1:1000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Rysunek planu obowiązuje w zakresie określonym uchwałą.

3. Wyżej wymieniony plan stanowi zmianę miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mściwojów, zatwierdzonego uchwałą nr IV/13/88 Gminnej Rady Narodowej w Mściwojowie z dnia 28 października 1988 roku (Dz. Urz. Woj. Legnickiego Nr 25, poz. 413 z 1990 r.).

§ 2

1. Przedmiotem ustaleń planu jest teren położony we wsi Mściwojów obejmujący działki nr 75 I 59/1 część.

2. Przedmiotowy plan obejmuje następujące ustalenia:

2.1. Przeznaczenie terenów oraz linii rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.

2.2. Linie rozgraniczające ulice i drogi.

2.3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

2.4. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy.

2.5. Zasady podziału terenu na działki budowlane,

2.6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy wynikający z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

2.7. Tereny, na których przewiduje się stosowanie grupowych systemów oczyszczania ścieków,

2.8. Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu.

R o z d z i a ł 2

Zasady ogólne zagospodarowania i przeznaczenia terenu

§ 3

1. Tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania wydzielono liniami rozgraniczającymi. Oznaczeniom literowym odpowiadają ustalenia szczegółowe przeznaczenia terenu poszczególnych jednostek przestrzennych, zawartych w rozdziale 4.

2. Dla całego obszaru objętego planem obowiązują ustalenia techniczne w zakresie obsługi komunikacyjnej, infrastruktury uzbrojenia, ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego zgodnie z obowiązującymi w czasie realizacji inwestycji przepisami.

3. Dopuszcza się parcelację działek.

4. Ustala się realizację nowych inwestycji kubaturowych pod warunkiem uprzedniego uregulowania gospodarki wodno-ściekowej i odpadami w jednostce osadniczej.

5. Ustala się zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz jakichkolwiek innych przedsięwzięć, dla których może być wymagany obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

6. Ustala się następujące zasady tymczasowego zagospodarowania terenu:

6.1. Dla terenów przeznaczonych dla nowej zabudowy dopuszcza się użytkowanie dotychczasowe lub nie sprzeczne z planem.

R o z d z i a ł 3

Warunki zagospodarowania i zabudowy terenu oraz zasady uzbrojenia

§ 4

1. Warunki i zasady kształtowania i urządzania terenu:

1.1. Przeznacza się do trwałej adaptacji na cele usług i mieszkalnictwa budynek zlokalizowany na działce nr 75.

1.2. Wyznacza się teren zabudowy zagrodowej, w tym zabudowy budynkiem mieszkalnym na działce nr 59/1.

1.3. Istniejąca zieleń – drzew do bezwzględnego zachowania.

1.4. Dojazd do obu nieruchomości od głównej drogi powiatowej nr 389 biegnącej przez wieś.

1.5. Zabudowa nowo projektowana winna gabarytowo i architektonicznie nawiązywać do istniejących obiektów.

2. Zasady uzbrojenia terenu:

2.1. Woda do budynku doprowadzona jest z wiejskiej sieci wodociągowej.

2.2. Odprowadzenie ścieków docelowo do kanalizacji biegnącej przez wieś. Nie przewiduje się grupowego systemu oczyszczania ścieków.

2.3. Budynek winny być wyposażony w energię elektryczną.

2.4. Ustala się ekologiczne źródła ogrzewania obiektu.

3. Zasady podziału na działki budowlane:

3.1. Podział terenu na działki budowlane należy przyjąć zgodnie z rysunkiem planu.

R o z d z i a ł 4

Przeznaczenia terenu poszczególnych jednostek przestrzennych

§ 5

MN, MR.

1. Przeznaczenie terenu: dla terenu objętego zmianą planu i oznaczonego w dotychczasowym planie symbolem RP, RZ, stanowiącego tereny upraw polowych, łąk i pastwisk, wyznacza się nowe funkcje tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego i tereny zabudowy zagrodowej i oznacza symbolem na rysunku planu odpowiednio MN i MR.

2. Powierzchnia działek objęta zmianą planu wynosi 35 ar 20 m2.

R o z d z i a ł 5

Warunki ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego

§ 6

1. Wprowadza się obowiązek stosowania do celów grzewczych i technologicznych paliw wykluczających niską emisję.

2. Działalność inwestycyjna wprowadzona na tereny objęte planem winna być obojętna dla środowiska.

3. Nie dopuszcza się wytwarzania odpadów szkodliwych.

4. Z uwagi na sąsiedztwo zabytkowego parku, w przypadku podjęcia prac ziemnych zobowiązuje się inwestora do zapewnienia nadzoru archeologicznego – na tego typu prace należy uzyskać stosowne zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace budowlane i remontowe należy wykonywać pod nadzorem i za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 7

W razie zbycia nieruchomości, której wartość w związku z podjęciem niniejszej uchwały wzrasta, Wójt Gminy Mściwojów decyzją pobierze jednorazową opłatę w wysokości 20% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 8

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest przepisem gminnym i stanowi podstawę do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 9

Tracą moc ustalenia planów, o których mowa w § 1, w odniesieniu do terenu objętego niniejszym planem.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

WANDA GOŁĘBIOWSKA

 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Mściwojów z dnia 8 października 2002 r. (poz. 281)