R o z d z i a ł 3

Przepisy szczegółowe

§ 10

Przeznaczenie terenów i zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN 1 ustala się:

A) teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą,

B) podział terenów mieszkaniowych na działki budowlane o szerokości nie mniejszej niż 22 m,

C) kalenicowy układ zabudowy,

D) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej ulicy KD. G. KL 1/2,

E) utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkalno- -gospodarczej,

F) obsługa komunikacyjna od ulicy KG. G. KL 1/2 i drogi KD. G. KD 1/1.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem MN2 ustala się:

A) teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną wolno stojącą,

B) podział terenów niezabudowanych na działki budowlane o szerokości nie mniejszej niż 22.0 m,

C) utrzymanie istniejącego podziału na działki budowlane,

D) kalenicowy układ zabudowy,

E) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej ulicy lokalnej KD. G. KL 1/2 ulicy dojazdowej KD. G. KD 1/2.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem UC1 ustala się:

A) teren przeznaczony pod zabudowę usługową (usługi komercyjne),

B) dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako obiektu integralnie związanego z bryłą budynku usługowego,

C) nieprzekraczalna linia zabudowy 6.0 m od linii rozgraniczającej ulicy lokalnej KD. G. KL 1/2 i 8.0 m od linii rozgraniczającej drogi powiatowej nr 593 KD. P. KL 1/2,

D) wysokość zabudowy nie może przekroczyć dwu kondygnacji,

E) obsługa komunikacyjna od ulicy lokalnej KD. G. KL 1/2.

4. Dla terenu oznaczonego symbolem UC/MN3 ustala się:

A) teren przeznaczony pod zabudowę usługowo- -mieszkaniową (usługi komercyjne),

B) znajdujący się na omawianym terenie zespół obiektów mieszkalno-gospodarczych posiada walory kulturowe. Modernizacja i przebudowa obiektów wymaga uzgodnienia z Państwową Służbą Ochrony Zabytków w Legnicy,

C) obsługa komunikacyjna od drogi powiatowej KD. P. KZ 1/2.

5. Dla terenu oznaczonego symbolem WZ 1 ustala się:

a) teren stanowiący działkę nr 707/6 przeznacza się pod budowę urządzeń zaopatrzenia w wodę,

b) teren został wyznaczony w ramach opracowanej koncepcji zwodociągowania wsi Rokitki, Zamienice i Biskupin.

6. Dla terenu oznaczonego symbolem MN 4 ustala się:

A) teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej,

B) dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług komercyjnych,

C) obsługa komunikacyjna terenu od drogi wojewódzkiej nr 328 oznaczonej symbolem KD. W. KZ 1/2.

7. Dla terenu oznaczonego symbolem ML 1, ML 5 ustala się:

A) tereny zabudowy letniskowej z zielenią towarzysząca,

B) podział terenu na działki letniskowe o szerokość nie mniejszej niż 20 m,

C) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczającej ulicy lokalnej KD. G. KL 1/2 i 10 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej KD. D. KD 1/2,

D) powierzchnia domu letniskowego nie może przekroczyć 70 m2 powierzchni użytkowej,

E) zabrania się wznoszenia obiektów prowizorycznych szpecących krajobraz,

F) nieprzekraczalna liczba kondygnacji nadziemnych – 1 z wykorzystaniem poddasza użytkowego,

G) dach czterospadowy lub dwuspadowy o kącie nachylenia do 60 stopni, pokryty dachówką lub gontem,

H) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 1.5 m,

I) architektura domów letniskowych o zindywidualizowanych formach.

8. Dla terenu oznaczonego symbolem ML 2, ML 6 ustala się:

A) tereny zabudowy letniskowe z zielenią towarzyszącą,

B) podział terenu na działki letniskowe o szerokości nie mniejszej niż 25 m,

C) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej KD. G. KD 1/2 i 10 od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej KD. G. KD 1/2,

D) powierzchnia domu letniskowego nie może przekroczyć 70 m2 powierzchni użytkowej,

E) zabrania się wznoszenia obiektów prowizorycznych szpecących krajobraz,

F) nieprzekraczalna liczba kondygnacji nadziemnych – 1 z wykorzystaniem poddasza użytkowego,

G) dach czterospadowy lub dwuspadowy o kącie nachylenia do 60 stopni, pokryty dachówką lub gontem,

H) ogrodzenia ażurowe o maksymalnej wysokości 1,5 m,

I) architektury domów letniskowych o zindywidualizowanych formach.

9. Dla terenu oznaczonego symbolem ML 3 ustala się:

A) tereny zabudowy letniskowej z zielenią towarzyszącą,

B) podział terenu na działki letniskowe o szerokości nie mniejszej niż 25 m,

C) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej KD. G. KD 1/2,

D) powierzchnia domu letniskowego nie może przekroczyć 70 m2 powierzchni użytkowej,

E) zabrania się wznoszenia obiektów prowizorycznych szpecących krajobraz,

F) nieprzekraczalną liczbą kondygnacji nadziemnych – 1 z wykorzystaniem poddasza użytkowego,

G) dach czterospadowy lub dwuspadowy o kącie nachylenia do 60 stopni, pokryty dachówką lub gontem,

H) ogrodzenia ażurowe o maksymalnej wysokości 1.5 m,

I) architektura domów letniskowych o zindywidualizowanych formach.

10. Dla terenu oznaczonego symbolem ML 4 ustala się:

A) tereny zabudowy letniskowej z zielenią towarzyszącą,

B) podział terenu na działki letniskowe o szerokości nie mniejszej niż 20 m,

C) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej KD. G. KL 1/2,

D) powierzchnia domu letniskowego nie może przekroczyć 70 m2 powierzchni użytkowej,

E) zabrania się wznoszenia obiektów prowizorycznych szpecących krajobraz,

F) nieprzekraczalna liczba kondygnacji naziemnych – 1 z wykorzystaniem poddasza użytkowego,

G) dach czterospadowy lub dwuspadowy o kącie nachylenia do 60 stopni, pokryty dachówką lub gontem,

H) ogrodzenia ażurowe o maksymalnej wysokości 1,5 m,

I) architektura domów letniskowych o zindywidualizowanych formach.

11. Dla terenu oznaczonego symbolem UC2 ustala się:

A) teren usług komercyjnych związanych z obsługą terenów letniskowo-wypoczynkowych,

B) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległość 10 m od linii rozgraniczających ulicy lokalnej KD. D. KD 1/2,

C) wysokość zabudowy nie może przekroczyć jednej kondygnacji,

D) architektura obiektów o zindywidualizowanych formach.

12. Dla terenu oznaczonego symbolem KS 1 ustala się:

A) teren przeznaczony pod urządzenia obsługi komunikacji samochodowej – parking dla samochodów osobowych,

B) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,

C) obsługa komunikacyjna z ulic lokalnej KD. G. KD 1/2,

D) udział zieleni towarzyszącej min. 10% powierzchni działki.

13. Dla terenu oznaczonego symbolem US 2 ustala się:

A) teren zaplecza socjalnego dla urządzeń sportowych,

B) wysokość zabudowy nie może przekroczyć jednej kondygnacji.

14. Dla terenu oznaczonego symbolem RL 1 ustala się:

A) teren lasów o funkcji rekreacyjno-wypoczyn- kowej,

B) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.

15. Dla terenu oznaczonego symbolem RL 2 ustala się:

A) teren lasu o funkcji rekreacyjno-wypoczyn- kowej,

B) dopuszcza się lokalizację obiektów wypoczynkowych,

C) wysokość zabudowy nie może przekroczyć jednej kondygnacji.

16. Dla terenu oznaczonego symbolem OW ustala się:

A) teren istniejącego ośrodka rekreacyjno-wypo- czynkowego,

B) dopuszcza się modernizację, przebudowę i budowę nowych obiektów rekreacyjno-wypo- czynkowych,

C) wysokość zabudowy nie może przekroczyć jednej kondygnacji,

D) dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych, handlu i gastronomii,

E) dopuszcza się dokonywanie podziałów terenu na działki rekreacyjno-wypoczynkowe pod warunkiem zapewnia ogólnej dostępności terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,

F) ogrodzenia wydzielonych działek winny być o charakterze ażurowym i nie mogą przekraczać wysokości 0.8 m.

17. Dla terenu oznaczonego symbolem ML 7 i ML 8 ustala się:

A) teren zabudowy letniskowej z zielenią towarzyszącą,

B) zachowuje się istniejący podział terenu na działki rekreacyjne z wyjątkiem części terenu przeznaczonego na komunikacyjną ogólnodostępną o symbolu KD. G. KL 1/2 oraz wyłącza się część terenu pod istniejącą linię energetyczną napowietrzną 20 kV z przeznaczeniem na RZ,

C) istniejący dojazd pomiędzy terenami ML 7 i OW przeznacza się na ciąg pieszo-jezdny, stanowiący zamknięcie ciągu pieszego wokół akwenów wodnych,

D) sposób zagospodarowania działek rekreacyjnych zgodnie z wcześniej dokonanym podziałem terenu.

18. Dla terenu oznaczonego symbolem AUT 1 ustala się:

A) teren aktywizacji usług sportowo-wypoczynko- wych,

B) dopuszcza się lokalizację obiektów związanych z podstawową funkcją terenu,

C) wysokość zabudowy nie może przekraczać jednej kondygnacji,

D) teren urządzeń takich jak: boiska siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, kometek, trasy do jazdy na deskorolkach, miejsca do organizacji ogniska i zabaw okolicznościowych na wolnym powietrzu oraz usług handlu i gastronomii,

E) udział zieleni wypoczynkowej nie mniej niż 15% działki.

19. Dla terenu oznaczonego symbolem ZP 1 ustala się:

a) teren zieleni publicznej urządzonej,

b) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,

c) tereny bezpośrednio związane z terenami zabudowy letniskowej.

20. Dla terenu oznaczonego symbolem KS 2 ustala się:

A) teren urządzeń obsługi komunikacji samochodowej,

B) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,

C) udział zieleni towarzyszącej min. 20% powierzchni działki,

D) obsługa komunikacyjna od strony drogi dojazdowej KD. G. KL 1/2.

21. Dla terenu oznaczonego symbolem UC 3 ustala się:

A) teren usług komercyjnych – lokalizacja zjazdu turystycznego,

B) wysokość obiektu – jedna kondygnacja nadziemna oraz wykorzystanie poddasza do celów użytkowych,

C) architektura obiektu indywidualna,

D) zapewnić udział zieleni towarzyszącej min. 50% powierzchni działki,

E) obsługa komunikacyjna istniejąca od drogi wojewódzkiej nr 328,

F) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 30 m linii rozgraniczającej drogi wojewódzkiej nr 328.

22. Dla terenu oznaczonego symbolem TK1, TK2 ustala się:

A) teren urządzeń obsługi telekomunikacyjnej,

B) dostępność komunikacyjna do terenu TK1 od drogi dojazdowej KD. D,

C) dostępność komunikacyjna do terenu TK2 od drogi gminnej KD. G,

D) lokalizacja urządzeń przekaźnikowej telekomunikacji, w tym konstrukcji wieżowych.

23. Dla terenu oznaczonego symbolem RL 3 ustala się:

A) teren lasu i zadrzewień,

B) dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych związanych z obsługą urządzeń przekaźnikowej telekomunikacji zlokalizowanych na sąsiedniej działce.

24. Dla terenu oznaczonego symbolem PBS 1 ustala się:

A) tereny istniejącej zabudowy przemysłowej, baz, składów i magazynów,

B) dopuszcza się lokalizację urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej, w tym związanych z obsługą techniczną i transportową z zastrzeżeniem niedopuszczalności powodowania uciążliwości w zakresie hałasu i zanieczyszczeń powietrza poza granicami działki,

C) rodzaj prowadzonej działalności oraz stosowne technologie nie mogą powodować ustanowienia stref ograniczonego użytkowania na terenach bezpośrednio przyległych,

D) dopuszcza się lokalizację dodatkowych hal, wiat i magazynów o wysokości nieprzekraczającej 14 m od otaczającego terenu,

E) zakłada się obsługę komunikacyjną od istniejącej drogi dojazdowej KD. D,

F) ustala się obowiązek zagospodarowania terenów wolnych od zabudowy zielenią ozdobna i izolacyjna,

G) ustala się zakaz lokalizacji składów, baz i magazynów o funkcji pylącej, żrącej i wybuchowej.

25. Dla terenu oznaczonego symbolem TAG 1 ustala się:

A) tereny aktywizacji gospodarczej,

B) ustala się przeznaczenie podstawowe terenów – tereny usług, baz i składów przemysłu nieuciążliwego i przetwórstwa, handlu hurtowego i logistyki,

C) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią w ilości nie mniejszej niż 20% powierzchni działki,

D) dopuszcza się jako funkcję towarzyszącą urządzenia komunikacji infrastruktury technicznej,

E) dopuszcza się dokonanie innych podziałów terenu niż na rysunku planu z wyjątkiem wyznaczonej trasy dojazdowej KD. G. KL 1/2,

F) ustala się nieprzekraczalną linie zabudowy 10 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej KD. G. KL 1/2,

G) obsługa komunikacyjna terenów od drogi dojazdowej KD. G. KL 1/2.

26. Dla terenu oznaczonego symbolem RRO ustala się:

A) teren istniejącej produkcji rybackiej,

B) przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu bez zmian.

27. Dla terenu oznaczonego symbolem AUT 2 ustala się:

A) teren aktywizacji usług sportowo-wypoczynko- wych,

B) dopuszcza się lokalizację obiektów związanych ze sportami wodnymi i wypoczynkiem,

C) budowę urządzeń przystaniowych i nawodnych pomostów przystani,

D) wyznaczenie stanowisk do wędkowania ryb oraz wypożyczalnia sprzętu wędkarskiego.

28. Dla terenu oznaczonego symbolem P ustala się:

A) teren urządzeń i obiektów związanych z powierzchniową eksploatacją i uszlachetnianiem kopalin,

B) obecny sposób zagospodarowania terenu bez zmian,

C) sposób użytkowania terenu tymczasowy – docelowo teren aktywizacji przedsięwzięć wodno-rolnych i sportowo-wypoczynkowych, związanych z istniejącym akwenem wodnym.

29. Dla terenu oznaczonego symbolem PE 1 ustala się:

A) tereny obecnej, powierzchniowej eksploatacji kopalin (żwiru) eksploatacji kopalin nie może naruszyć struktury wodnej w rejonie podtorza linii kolejowej,

B) obecny sposób zagospodarowania terenu bez zmian,

C) sposób użytkowania terenu tymczasowy – docelowy teren aktywizacji przedsięwzięć wodno-rolnych o sportowo-wypoczynkowych, związanych z istniejącym akwenem wodnym,

D) teren o różnym stopniu zaawansowanej i prowadzonej powierzchni eksploatacji żwiru,

E) wymóg prowadzenia eksploatacji złoża oraz rekultywacji po jej zakończeniu w sposób umożliwiający docelowe przeznaczenie terenu określone w dokumentacji górniczo-geolo-gicznej,

F) ograniczenia w trakcie eksploatacji wszelkich uciążliwości do granic terenu, co powinno wynikać z przyjętej technologii eksploatacji,

G) zastosowanie rozwiązań gwarantujących całkowite zabezpieczenie wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem oraz prowadzenia monitoringu lokalnego wód w zbiornikach powyrobiskowych,

H) prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym Państwowej Służby Ochrony Zabytków,

I) kierunek rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji wodno-leśnej z dominującą funkcją rolną z uwzględnieniem docelowego zagospodarowania turystyczno-wypoczynkowego.

30. Dla terenu oznaczonego symbolem PE 2 ustala się:

A) teren projektowanej powierzchniowej eksploatacji kopalin (żwiru),

B) wymóg prowadzenia eksploatacji złoża oraz rekultywacji po jej zakończeniu w sposób umożliwiający docelowe przeznaczenie terenu określone w dokumentacji górniczo-geolo-gicznej,

C) ograniczenia w trakcie eksploatacji wszelkich uciążliwości do granic terenu, co powinno wynikać z przyjętej technologii eksploatacji,

D) zastosowania rozwiązań gwarantujących całkowite zabezpieczenie wód poziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem oraz prowadzenia monitoringu lokalnego wód w zbiornikach powyrobiskowych,

E) prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym państwowej Służby Ochrony Zabytków,

F) kierunek rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji wodno-leśny z dominującą funkcją rolną,

G) możliwość tymczasowej lokalizacji obiektów kontenerowych socjalnych i obiektów uszlachetniania kopalin, do likwidacji po zakończeniu eksploatacji.

W oparciu o art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. ustala się, że masy ziemne i skalne powstające (wydobywane, usuwane, przemieszczane i gromadzone) w wyniku prowadzenia eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża wraz z jego przerabianiem nie są odpadami w rozumieniu ww. ustawy. Warunki i sposób ich zagospodarowania określone są w dokumentacji zakładu górniczego (projekt zagospodarowania złoża, projekt rekultywacji, plan ruchu zakładu i inne).

31. Dla terenu oznaczonego symbolem UZ ustala się:

A) teren usług publicznych – usług zdrowia,

B) dopuszcza się modernizację, adaptację i przebudowę istniejących obiektów, jak również ich rozbudowę z zachowaniem funkcji usługowej,

C) obsługa komunikacyjna od ulicy dojazdowej KD. D.

32. Dla terenu oznaczonego symbolem UK/MN ustala się:

A) teren usług publicznych z uzupełniającą funkcją mieszkaniową,

B) dopuszcza się modernizację, adaptację i przebudowę istniejących obiektów z zachowaniem dotychczasowej funkcji usługowej i mieszkaniowej,

C) przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu bez zmian.

33. Dla terenu oznaczonego symbolem MN 5 ustala się:

A) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej,

B) przeznaczenie i sposób dotychczasowego zagospodarowania terenu bez zmian,

C) dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów.

34. Dla terenu oznaczonego symbolem UT ustala się:

A) teren usług pocztowo-telekomunikacyjnych,

B) przeznaczenie i sposób dotychczasowego zagospodarowania terenu bez zmian,

C) dopuszcza się modernizację, przebudowę lub instalację nowych urządzeń telekomunikacyjnych z zachowaniem dotychczasowej funkcji podstawowej.

35. Dla terenu oznaczonego symbolem US 3 ustala się:

A) tereny usług publicznych – sportu i rekreacji,

B) ustala się wymóg zagospodarowania terenu zielenią urządzoną, w tym zielenią izolacyjną na granicy terenu,

C) dopuszcza się budowę nowych obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usługowej z założeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

D) w granicach terenu wyznaczyć miejsca postoju dla samochodów osobowych w ilości wynikającej z aktualnych potrzeb.

36. Dla terenu oznaczonego symbolem UPC 1 ustala się:

A) teren usług publicznych lub komercyjnych nieuciążliwych,

B) nieprzekraczalna liczba kondygnacji 2,

C) usytuowanie co najmniej 2 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na jeden lokal usługowy.

37. Dla terenu oznaczonego symbolem MW 2 ustala się:

A) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności,

B) przeznaczenie terenu i sposób dotychczasowego użytkowania bez zmian,

C) ustala się wymóg zagospodarowania terenu zielenią urządzoną i izolacyjną na granicy terenu,

D) obsługa komunikacyjna od ulicy lokalnej KD. G. KL 1/2.

38. Dla terenu oznaczonego symbolem UC 4 ustala się:

A) teren usług komercyjnych, handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii,

B) dopuszcza się modernizację, adaptację i przebudowę istniejących obiektów z zachowaniem funkcji usługowej,

C) ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających czasowo,

D) ustala się wymóg zagospodarowania terenu zielenią urządzoną i izolacyjną na granicy terenu,

E) dopuszcza się lokalizację nowych obiektów usługowych o architekturze niekolidującej z istniejącymi obiektami,

F) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8 m od linii rozgraniczającej ulicy KD. G. KL 1/2,

G) maksymalna wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji.

39. Dla terenu oznaczonego symbolem MN 6 ustala się:

A) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stojącej,

B) utrzymuje się dotychczasowy podział na działki budowlane,

C) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8 m od granicy działki z ulicą zbiorczą KD. P. KZ 1/2,

D) dopuszcza się funkcje towarzyszące – usługi nieuciążliwe, wbudowane w części parterowej,

E) kalenicowy układ zabudowy.

40. Dla terenu oznaczonego symbolem MN 7 ustala się:

A) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bliźniaczej i wolno stojącej,

B) utrzymuje się dotychczasowy podział na działki budowlane,

C) działki nr 1015/129 i 1015/130 przeznacza się pod zabudowę bliźniaczą,

D) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8 m od granicy działki z ulicą zbiorczą KD. P. KZ 1/2,

E) dostępność komunikacyjna do ulicy lokalnej KD. G. KD 1/2.

41. Dla terenu oznaczonego symbolem Mw 1 ustala się:

A) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, niskiej intensywności zabudowy oraz zabudowy gospodarczo-garażowej,

B) dopuszcza się modernizację istniejącej architektury obiektów mieszkalnych,

C) istniejące budynki gospodarcze i garażowe utrzymać w należytym stanie technicznym oraz usunąć obiekty kolidujące z prawidłowym zagospodarowaniem terenu,

D) na terenie wolnym od zabudowy obowiązuje lokalizacja zabudowy mieszkaniowej o wysokości do trzech kondygnacji nadziemnych,

E) dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych w parterach budynków,

F) nieprzekraczalna linia zabudowy obiektów mieszkalnych 30.0 m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 328 KD nieprzekraczalna KZ 1/2,

G) nieprzekraczalna linia zabudowy innych obiektów 8.0 m od linii rozgraniczającej drogi wojewódzkiej,

H) dostępność komunikacyjna od ulicy lokalnej KD. G. KD 1/2.

42. Dla terenu oznaczonego symbolem RO 1 ustala się:

A) teren ogrodów działkowych,

B) użytkowanie istniejących ogrodów działkowych bez zmian.

43. Dla terenu oznaczonego symbolem WZ 2 ustala się:

A) teren urządzeń zaopatrzenia w wodę,

B) do czasu realizacji wodociągu gminnego utrzymanie dotychczasowych istniejących urzą-dzeń zaopatrzenia w wodę.

44. Dla terenu oznaczonego symbolem TAG 2 ustala się:

A) teren aktywizacji gospodarczej,

B) dopuszcza się użytkowanie istniejących obiektów zgodnie z ich wcześniejszym przeznaczeniem,

C) dopuszcza się przeznaczenie terenu pod usługi, składy, przemysł nieuciążliwy, przetwórstwo i handel hurtowy,

D) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią w ilości nie mniejszej niż 20% powierzchni terenu,

E) obsługa komunikacyjna terenu od istniejącej drogi dojazdowej KD. G. KD 1/2.

45. Dla terenu oznaczonego symbolem MN 7a ustala się:

A) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej,

B) przeznaczenie i sposób dotychczasowego zagospodarowania terenu bez zmian.

46. Dla terenu oznaczonego symbolem UC 5 ustala się:

A) teren usług komercyjnych – handlu i gastronomii,

B) dopuszcza się modernizację, adaptacje i przebudowę istniejących obiektów z zachowaniem funkcji usługowej,

C) ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla samochodów użytkowników stałych i przybywających oraz zagospodarowania terenu zielenią urządzoną i izolacyjną.

47. Dla terenu oznaczonego symbolem MN/UC ustala się:

A) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej z dodatkową funkcją usługową,

B) dopuszcza się modernizację, adaptację i przebudowę istniejących obiektów z zachowaniem dotychczasowej funkcji,

C) ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

48. Dla terenu oznaczonego symbolem MN 8 ustala się:

A) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stojącej,

B) dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych nieuciążliwych, zlokalizowanych w parterach istniejących budynków lub jako obiekty wolno stojące względnie dobudowane,

C) w granicach działek budowlanych dopuszcza się możliwość przebudowy i modernizacji, a także rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych z zachowaniem następujących warunków: minimalna wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji z dopuszczeniem jako trzeciej kondygnacji użytkowego poddasza, zakaz stosowania dachów z przesuniętą kalenicą,

D) dopuszcza się podział wtórny na działki zabudowy mieszkalnej o powierzchni nie mniejszej niż 750 m2 z możliwością wprowadzenia usług nieuciążliwych lub nieprzekraczających granic działki swoją uciążliwością, pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej, minimalna szerokość działki winna wynosić 18.0 m,

E) nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektów nowych w istniejącej linii zabudowy,

F) w przypadku lokalizacji funkcji usługowej ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

49. Dla terenu oznaczonego symbolem MN 10 ustala się:

A) teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wolno stojącej,

B) utrzymanie dotychczasowych podziałów na działki budowlane,

C) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 15.0 m od linii rozgraniczając ulicy KD. G. KL 1/2,

D) wyznacza się obszar ograniczonego użytkowania terenu o szerokości 10.0 m od strony ulicy KD. G. KL 1/2.

50. Dla terenu oznaczonego symbolem UPC 2 ustala się:

A) teren usług publicznych lub komercyjnych – handlu, gastronomii, turystyki,

B) dopuszcza się jako funkcję towarzyszącą – mieszkalnictwo jednorodzinne lokalizowane na drugiej kondygnacji obiektu usługowego,

C) układ zabudowy kalenicowy,

D) nieprzekraczalna linia zabudowy 8.0 m od linii rozgraniczającej ulicy KD. G. KL 1/2,

E) obowiązuje wyznaczenie w obrębie własności odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

51. Dla terenu oznaczonego symbolem UPC 3 ustala się:

A) teren usług publicznych lub komercyjnych nieuciążliwych – oświaty, kultury i sportu,

B) nieprzekraczalna linia zabudowy 6.0 m od linii rozgraniczającej ulicy KD. G. KL 1/2,

c) maksymalna wysokość zabudowy 10.0 m.

52. Dla terenu oznaczonego symbolem UC 6 ustala się:

A) teren usług komercyjnych,

B) istniejący obiekt adaptowany w całości na usługi komercyjne,

C) ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

53. Dla terenu oznaczonego symbolem UI ustala się:

A) teren usług publicznych – teren obiektów straży pożarnej,

B) przeznaczenie i sposób dotychczasowego użytkowania terenu bez zmian.

54. Dla terenu oznaczonego symbolem UO ustala się:

A) teren usług publicznych oświaty,

B) teren istniejącej szkoły,

C) przeznaczenie i sposób dotychczasowego użytkowania terenu bez zmian.

55. Dla terenu oznaczonego symbolem ML 9 ustala się:

A) teren zabudowy letniskowej,

B) zachowuje się dotychczasowy podział na działki rekreacyjne,

C) nieprzekraczalna linia zabudowy 6.0 m od linii rozgraniczającej ulic dojazdowych KD.G.KI 1/2,

D) powierzchnia domu letniskowego nie powinna przekroczyć 50 m2 powierzchni użytkowej,

E) nieprzekraczalna linia kondygnacji nadziem- nych 1,

F) dach dwuspadowy lub czterospadowy o kącie nachylenia do 60 stopni, pokryty dachówką lub materiałem emitującym dachówkę,

G) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 1.50 m.

56. Dla terenu oznaczonego symbolami RL 4 ustala się:

A) teren lasu o funkcji wypoczynkowej,

B) wprowadza się zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi.

57. Dla terenu oznaczonego symbolem ZC ustala się:

A) teren istniejącego cmentarza,

B) szerokość strefy ochrony sanitarnej 50 m,

C) przeznaczenie i sposób dotychczasowego użytkowania terenu bez zmian.

58. Dla terenu oznaczonego symbolem AUT 3 ustala się:

A) teren aktywizacji usług rekreacyjno-wypoczykowych,

B) do czasu zakończenia powierzchniowej eksploatacji żwiru nie dopuszcza się podziału terenu na działki rekreacyjne,

C) dopuszcza się lokalizację urządzeń sportowo- -rekreacyjnych,

D) dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych handlu i gastronomii,

E) wysokość zabudowy nie może przekroczyć jednej kondygnacji,

F) dostępność komunikacyjna terenu od drogi dojazdowej.

59. Dla terenu oznaczonego symbolem MR/MN ustala się:

A) teren zabudowy zagrodowej,

B) istniejąca funkcja dodatkowa – zabudowa jednorodzinna,

C) dopuszcza się modernizację, przebudowę istniejących obiektów lub budowę nowych obiektów o funkcjach zabudowy jednorodzinnej.

60. Dla terenu oznaczonego symbolem MN 11 ustala się:

A) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stojącej,

B) podział terenu na działki budowlane o szerokości nie mniejszej niż 25.0 m,

C) minimalna wysokość posadowienia posadzki parteru 1.0 m powyżej poziomu jezdni ulicy lokalnej KD.G.KL1/2,

D) nieprzekraczalna linia zabudowy 6.0 m od linii rozgraniczającej ulicy lokalnej KD.G.KL1/2.

61. Dla terenu oznaczonego symbolem RO 2 ustala się:

A) teren upraw ogrodowych,

B) przeznaczenie i sposób dotychczasowego zagospodarowania bez zmian,

C) obowiązek zachowania starodrzewu.

62. Dla terenu oznaczonego symbolem MN 12 ustala się:

A) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stojącej,

B) dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług komercyjnych,

C) podział terenu niezabudowanego na działki budowlane o szerokości nie mniejszej niż 20.0 m,

D) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej KD.G.KD1/2.

63. Dla terenu oznaczonego symbolem TAG 3 ustala się:

A) teren aktywizacji gospodarczej,

B) ustala się przeznaczenie podstawowe terenu – tereny usług, baz i składników, przemysłu nieuciążliwego i przetwórstwa, handlu hurtowego i logistyki,

C) dopuszcza się lokalizację usług innych, których uciążliwość nie przekroczy granic własnej działki,

D) dopuszcza się jako funkcję towarzyszącą urządzenia komunikacji i infrastruktury technicznej,

E) dopuszcza się dokonanie innych podziałów terenu niż na rysunku planu z wyjątkiem wyznaczonych dróg dojazdowych,

F) obsługa komunikacyjna terenu od dróg dojazdowych wyznaczonych na zapleczu terenów aktywizacji gospodarczej,

G) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 10.0 od linii rozgraniczającej drogi wojewódzkiej nr 328,

H) nieprzekraczalna linia zabudowy 8.0 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdowych.

64. Dla terenu oznaczonego symbolem MN 14 ustala się:

A) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stojącej,

B) przeznaczenie i sposób dotychczasowego zagospodarowania bez zmian.

65. Dla terenu oznaczonego symbolem UK1 i UK2 ustala się:

A) teren usług publicznych sakralnych,

B) przeznaczenie i sposób dotychczasowego zagospodarowania bez zmian,

C) uzupełniające nasadzenia zieleni wysokiej ozdobnej w granicach działki,

D) teren UK1 – teren kościoła,

E) teren UK2 – teren kaplicy.

66. Dla terenu oznaczonego symbolem PBS 2 ustala się:

A) teren przemysłu nieuciążliwego i magazynów,

B) rodzaj obecnie prowadzonej działalności oraz stosowane technologie nie mogą powodować ustanowienia stref ograniczonego użytkowania na terenach bezpośrednio przyległych,

C) obowiązek zachowania istniejącego starodrzewu i zieleni wysokiej,

D) obsługa komunikacyjna od drogi dojazdowej KD.G.KD1/2,

E) nieprzekraczalna linia zabudowy (istniejąca) 5.0 m w odległości od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej.

67. Dla terenu oznaczonego symbolem ZI 1 ustala się:

A) teren zieleni izolacyjnej,

B) obowiązek zachowania starodrzewu i zieleni wysokiej,

C) obowiązek utrzymania w należytym stanie pomnika przyrody (dąb szypułkowy).

68. Dla terenu oznaczonego symbolem MN 15 ustala się:

A) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stojącej,

B) utrzymanie dotychczasowych podziałów na działki budowlane,

C) nieprzekraczalna linia zabudowy 6.0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej KD.D1/2,

D) teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej – wszelka działalność inwestycyjna podlega uzgodnieniom z Państwową Służbą Ochrony Zabytków.

69. Dla terenu oznaczonego symbolem MN 16 ustala się:

A) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stojącej,

B) dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych o uciążliwości niewykraczającej poza teren działki,

C) dopuszcza się inny podział terenu na działki budowlane od zaproponowanego w planie,

D) dostępność komunikacyjna od drogi gminnej KD.G.KL1/2 i drogi dojazdowej KD.G.KD 1/2,

E) poziom posadowienia parteru budynku min. 1.20 m z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych,

F) nieprzekraczalna linia zabudowy 8.0 m od linii rozgraniczającej drogi gminnej KD.G.KL1/2,

G) ogrodzenie ażurowe o wysokości nieprzekraczającej 1.50 m.

70. Dla terenu oznaczonego symbolem ZP 2 ustala się:

A) teren zieleni parkowej o walorach zabytkowych,

B) park otoczyć opieką konserwatorską wg granic strefy ochrony konserwatorskiej naniesionej na planie,

C) wymóg zabiegów pielęgnacyjnych istniejącego drzewostanu,

D) odtworzenie układu dróg i ścieżek przywracającego zabytkową kompozycję parku,

E) oczyszczenie stawów i renowacja trawników oraz usunięcie samosiejek,

F) oczyszczanie ruin pałacu z wysypiska gruzu i otworzenie jego fundamentów w poziomie terenu,

G) wyeksponowanie zachowanych nielicznych elementów architektury ogrodowej,

H) dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych o charakterze parkowym po uzyskaniu zgody Państwowej Służby Ochrony Zabytków.

71. Dla terenu oznaczonego symbolem MR ustala się:

A) teren zabudowy zagrodowej i gospodarczej związanej z produkcją rolną,

B) dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę oraz budowę nowych obiektów, podporządkowanych podstawowej funkcji terenu.

72. Dla terenu oznaczonego symbolem RP ustala się:

A) teren użytków rolnych – uprawy polowe,

B) ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych niezwiązanych z produkcją rolną,

C) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznych i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

D) dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej, jeżeli powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza aktualną średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie Chojnów,

E) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych (gospodarczych).

73. Dla terenu oznaczonego symbolem RZ ustala się:

A) teren łąk i pastwisk – tereny trwałych użytków rolnych,

B) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych niezwiązanych z produkcją rolną,

C) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznych i podziemnej infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

74. Dla terenu oznaczonego symbolem RL ustala się:

A) teren lasów i zadrzewień,

B) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych z wyjątkiem obiektów związanych z prowadzoną gospodarką leśną,

C) ochronę terenów zalesionych i zadrzewionych przed zmianą sposobu użytkowania, w tym przed wycinką drzewostanu i przeznaczenia terenu na cele rolne.

75. Dla terenu oznaczonego symbolem W ustala się:

A) tereny wód otwartych.

76. Dla terenu oznaczonego symbolem EE ustala się:

A) tereny urządzeń elektroenergetycznych (stacje transformatorowe).

77. Dla terenu oznaczonego symbolem ZI ustala się:

A) tereny zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz wokół terenów działalności produkcyjno-wytwórczej, baz, składów i magazynów,

B) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,

C) zakaz upraw roślin do konsumpcji,

D) lokalizacja wszelkich obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, przylegających do terenów kolejowych powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami szczególnymi.