R o z d z i a ł 2

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

§ 4

Ustalenia ogólne:

1. Linie wyznaczające tereny o różnym sposobie użytkowania pokazano na rysunku planu jako linie ciągłe – oznaczają ściśle określone, obowiązujące granice terenów.

2. Wewnętrzne podziały terenów wskazane na rysunku planu mogą być dokonywane przy zachowaniu ustalonej formy zabudowy i warunków użytkowania wydzielonych działek.

§ 5

Określone w planie podstawowe funkcje terenów mogą być rozszerzone o funkcje uzupełniające (w tym dopuszczalne), o ile kolidują z funkcjami podstawowymi i nie zmieniają ogólnego zagospodarowania obszaru oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego.

§ 6

Przedmiotem ustaleń planu są:

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolem MN wraz z istniejącymi wbudowanymi usługami komercyjnymi oznaczonymi symbolem MNU.

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności z możliwością lokalizacji budynków gospodarczych i garaży – oznaczone symbolem MW.

3. Tereny zabudowy letniskowej na wydzielonych działkach – oznaczone symbolem ML.

4. Tereny usług publicznych – oznaczone na rysunku planu symbolem UP.

5. Tereny usług komercyjnych – oznaczone na rysunku symbolem UC.

6. Teren istniejącego ośrodka wypoczynkowo-re-kreacyjnego oznaczony na rysunku planu symbolem OW.

7. Tereny aktywizacji usług wypoczynkowo-rekrea- cyjnych oznaczone na planie symbolem AUT.

8. Tereny zieleni publicznej urządzonej i zieleni izolacyjnej – oznaczone symbolami ZP i ZI oraz teren cmentarza oznaczony symbolem ZC.

9. Tereny aktywizacji gospodarczej – tereny usług, handlu detalicznego i hurtu, baz i składów, przemysłu i przetwórstwa – oznaczone na planie symbolem TAG.

10. Tereny zabudowy przemysłowej, baz, składów i magazynów – oznaczone na planie symbolem PBS oraz tereny przemysłu nieuciążliwego i magazynów oznaczone na planie symbolem PS.

11. Tereny istniejących usług oznaczone symbolami: zdrowia – UZ, oświaty – UO, pożarniczych – UI, pocztowo-telekomunikacyjnych UT, kultu religijnego – UK.

12. Tereny zabudowy zagrodowej – oznaczone na planie symbolem MR.

13. Tereny urządzeń technicznych, infrastruktury oznaczone symbolami: WZ – dla urządzeń związanych z zaopatrzeniem w wodę, EE – dla urządzeń elektroenergetyki.

14. Tereny powierzchniowej eksploatacji kopalin oraz urządzeń towarzyszących – oznaczone na planie symbolem PE.

15. Tereny urządzeń obsługi komunikacji samochodowej – miejsca postojowe, parkingi wraz z urządzeniami pomocniczymi – oznaczone symbolem KS.

16. Tereny ośrodka produkcji rybackiej – oznaczone symbolem RRO.

17. Tereny rolnictwa i leśnictwa oznaczone symbolami: RP – tereny upraw polowych, RZ – tereny łąk i pastwisk, RL – teren lasów, RO – teren ogrodów, W – teren wód otwartych.

18. Teren parku zabytkowego – oznaczony symbolem ZP2.

19. Tereny dróg i ulic oznaczone symbolami: Z – dla dróg i ulic głównego układu komunikacyjnego, L – dla ulic lokalnych, D – dla ulic dojazdowych.

§ 7

Zasady zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego:

1. Ustala się, że zagospodarowanie terenów oraz działalność inwestycyjna na terenie objętym planem nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska, a uciążliwość wynikająca z prowadzonej działalności nie przekroczy granic działki.

2. Na terenie objętym planem wyklucza się lokalizację inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć warunki środowiska określonych w przepisach szczególnych.

3. Podejmowanie działalności gospodarczej wiążącej się z wprowadzeniem substancji zanieczyszczających powietrze jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu decyzji o wielkości dopuszczalnej ich emisji, określonej w przepisach szczególnych.

4. Zakazuje się wprowadzania do gruntu jakichkolwiek substancji mogących pogorszyć stan czystości wód podziemnych.

5. Uciążliwość dla środowiska naturalnego wprowadzona przez obiekty lub prowadzoną działalność nie może przekraczać granic wyznaczonego w planie i decyzji administracyjnej własnego terenu.

6. Ze względu na położenie obszaru objętego planem w granicach obszaru chronionego krajobrazu pod nazwą “Dolina Czarnej Wody” ustanowionego rozporządzeniem Wojewody Legnickiego z dnia 1 czerwca 1988 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego Nr 28, poz. 250, zgodnie z § 8 zabrania się:

6.1. Wznoszenia obiektów budowlanych powodujących zanieczyszczenie wód i gleby, a także będących źródłem nadmiernego hałasu oraz trwałe naruszających walory krajobrazu.

6.2. Wykonywania prac ziemnych powodujących trwałe zmiany rzeźby terenu lub zmieniających własności fizykochemicznych gruntu.

6.3. Prowadzenia prac wodno-melioracyjnych powodujących niekorzystne zmiany stosunków wodnych w szczególności w ekosystemach leśnych.

6.4. Wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczenia wód i gleby oraz powietrza.

6.5. Niszczenia drzew i krzewów śródpolnych, śródłąkowych i przydrożnych.

6.6. Urządzania pól namiotowych, campingów i parkingów w miejscach nieprzeznaczonych na ten cel.

6.7. Dowolnego ustawiania tablic, reklam i napisów. Lokalizacja i forma reklam nie może wprowadzać dysharmonii w krajobrazie.

7. W obrębie stanowisk archeologicznych na rysunku nr 169, 175 i 177 obowiązują następujące ustalenia:

7.1. Wszelkie roboty ziemne można prowadzić wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia Służby Ochrony Zabytków.

7.2 Inwestor zobowiązany jest do zapewnienia badań archeologicznych polegających na podjęciu prac o charakterze ratowniczym wraz z wykonaniem wymaganej dokumentacji naukowej i zabezpieczeniem ruchomego materiału zabytkowego.

8. Na obszarze objętym planem obowiązują ograniczenia wynikające z położenia w granicach obszaru i terenu górniczego. Ograniczenia te będą określane przez właściwy organ nadzoru górniczego w uzgodnieniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, odpowiednio dla każdej decyzji.

§ 8

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury:

1. Ogólne zasady uzbrojenia terenu i przebieg głównych sieci określa rysunek planu stanowiący załącznik graficzny nr 2.

2. Sieci uzbrojenia technicznego należy sytuować w liniach rozgraniczających pasa drogowego za zgodą zarządzającego drogą.

3. Dla liniowych urządzeń infrastruktury technicznej niemieszczących się granicach pasa drogowego, wyznacza się obszar ograniczonego użytkowania, pokazany na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 2.

4. Dla niżej podanych rodzajów infrastruktury ustala się:

4.1. W zakresie zaopatrzenia w wodę:

Zasilanie obszaru objętego planem przewiduje się z projektowanej magistrali wodociągowej Ř 200 biegnącej od miejscowości Jaroszówka – Zamienice przez tereny zabudowane wsi Rokitki do hydrofomi zlokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem WZ1. Do czasu realizacji magistralnej sieci wodociągowej przewiduje się eksploatację istniejącej sieci wodociągowej oraz ujęcia wodociągowego oznaczonego symbolem WZ2.

4.2. W zakresie odprowadzania ścieków:

A) ustala się obowiązek budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej dla terenów objętych istniejącym i projektowanym zainwestowaniem,

B) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej ścieki należy odprowadzić do szczelnych bezodpływowych zbiorników, zgodnie z przepisami szczególnymi. Dla terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przewiduje się dalszą eksploatację istniejącej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej poza obszarem opracowania planu,

C) zakazuje się odprowadzania ścieków nieoczysz- czonych do wód gruntowych, powierzchniowych oraz gruntu,

D) na działkach o powierzchni powyżej 5000 m2 dopuszcza się możliwość realizacji niezależnych systemów zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną.

4.3. W zakresie odprowadzenia wód deszczowych:

A) ustala się wyposażenia w kanalizację deszczową terenów zainwestowanych. Kanalizacja deszczowa – system kanałów zamkniętych i przydrożnych, rowów prowadzonych w liniach rozgraniczających ulic, odprowadzenie wód opadowych do istniejących cieków wodnych i rowów melioracyjnych,

B) główne kolektory kanalizacji deszczowej powinny być lokalizowane równolegle do istniejącego układu komunikacyjnego,

C) w każdym przypadku odprowadzanie wód opadowych do cieków wodnych należy przewidzieć osadnik piasku,

D) każdy teren, na którym może dojść do zanieczyszczenia powierzchni substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi, winien być utwardzony i skanalizowany, a zanieczyszczenia winny być zneutralizowane na terenie inwestora przed ich odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej,

4.4. Zaopatrzenia w gaz:

Istnieje możliwość dostawy gazu na teren objęty opracowaniem poprzez projektowaną sieć magistralną i rozdzielczą, prowadzoną w liniach rozgraniczających ulic na terenach istniejących i przeznaczonych pod zabudowę, pod chodnikami lub w pasach zieleni – pod warunkiem opłacalności ekonomicznej inwestycji.

4.5. W zakresie elektroenergetyki:

A) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych napowietrznych i kablowych sieci elektroenergetycznych,

B) adaptuje się istniejące stacje transformatorowe z dopuszczeniem możliwości ich modernizacji,

C) wraz z rozwojem zabudowy mieszkaniowej, usług i przemysłu nieuciążliwego zakłada się konieczność wybudowania nowych stacji transformatorowych oraz linii kablowych niskiego i średniego napięcia. Do stacji transformatorowych należy zapewnić dostęp obsługi oraz środków transportu,

D) w związku z przewidywaną eksploatacją złóż żwiru na znacznym obszarze położonym po wschodniej części opracowania przewiduje się przełożenie istniejącej linii średniego napięcia L 742 20 kV wg propozycji naniesionej na planie,

E) dopuszcza się kablowanie istniejących odcinków sieci napowietrznych w przypadku kolizji z projektowaną zabudową oraz w rejonach intensywnej istniejącej i projektowanej zabudowy po uzgodnieniu z zarządcą sieci,

F) ustala się przebieg lokalnych linii elektroenergetycznych na terenach przewidzianych pod rozwój zabudowy wzdłuż linii rozgraniczających dróg i ulic – poza pasem drogowym,

G) ustala się od linii średniego napięcia 20 kV pasy o szerokości 12,5 m jako obszary ograniczonego użytkowania,

H) przebudowa istniejących linii elektroenergetycznych będzie możliwa po uzyskaniu od Zakładu Energetycznego Legnica SA warunków na przebudowę tych linii w zakresie zawarcia stosownej umowy dotyczącej usunięcia kolizji. Koszty przebudowy istniejących linii będą ponosili właściciele kolidujących działek.

4.6. W zakresie telekomunikacji:

A) sieci telekomunikacyjne należy prowadzić jako kanalizację kablową w liniach rozgraniczających ulic,

B) obsługa telekomunikacyjna z istniejącej sieci i jej rozbudowa na warunkach uzgodnionych z operatorem sieci,

C) ustala się tereny pod budowę urządzeń telefonii komórkowej, oznaczone symbolami TK1 i TK2.

4.7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:

Zaleca się zaopatrzenie w ciepło poprzez indywidualne kotłownie opalane paliwem ekologicznym między innymi olejem opałowym, energią elektryczną lub gazem po zrealizowaniu sieci gazowej.

4.8 W zakresie gospodarki odpadami:

Stałe odpady bytowe – gospodarcze należy składować do szczelnych pojemników (kontenerów) zlokalizowanych przy posesjach oraz blokach mieszkalnych przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na zorganizowane gminne wysypisko odpadów komunalnych.

4.9. W zakresie gospodarki wodnej:

W zakresie gospodarki wodnej dopuszcza się prowadzenie prac związanych z regulacją (remontem, odbudową, modernizacją) cieków wodnych z zachowaniem warunków określonych w przepisach szczególnych. Wzdłuż cieków wodnych wprowadza się niezabudowane korytarze o szerokości 3,0 m z przeznaczeniem na ich utrzymanie. Wprowadza się zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do wód płynących w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu. Wprowadza się zakaz prowadzenia urządzeń infrastruktury technicznej w odległości mniejszej niż 3,0 m od górnej krawędzi skarp cieków.

Ogólne warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenów budowlanych oraz kształtowania zabudowy

§ 9

Ustala się następujące ogólne warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenów budowlanych oraz kształtowania zabudowy:

1. Usytuowanie budynków na działce budowlanej powinno:

A) być dostosowane do ustalonych w planie linii zabudowy,

B) zapewnić wymagane przez przepisy szczególne odległości budynków od granic i w ochronie przeciwpożarowej.

2. Dla terenów przemysłu, baz, składów, usług publicznych i usług komercyjnych należy zapewnić zagospodarowanie wewnętrznych terenów umożliwiające parkowanie pojazdów i bezkolizyjne wyjazdy samochodowe.

3. Obiekty budowlane, w szczególności budynki, należy projektować z wykorzystaniem zarówno technologii tradycyjnych, jak i nowoczesnych lekkich konstrukcji enegrooszczędnych.

4. Dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Dla nowo projektowanych oraz przebudowywanych obiektów ustala się nieprzekraczalną wysokość 3 kondygnacji (na terenach mieszkalnych – parter, piętro i poddasze użytkowe) lub 12,0 m licząc od poziomu zerowego budynku do szczytu dachu.

6. Poziom zerowy dla budynków przemysłowych, magazynowo-składowych i warsztatowo-garażo- wych nie może przekroczyć 0,45 m nad poziomem terenu, a dla pozostałych budynków nie może być wyższy niż 1,20 m.

7. Wprowadza się obowiązek stosowania w budynkach mieszkalnych dachów dwuspadowych krytych dachówką lub materiałem dachówkopodobnym o spadkach połaci mieszczących się w przedziale od 35 do 50 stopni kąta nachylenia dachu.

8. Przy zagospodarowaniu terenów przeznaczonych pod zabudowę, szczególną uwagę należy zwrócić na kompozycję zieleni, w tym sadzenia żywopłotów, szpalerów, drzew i krzewów oraz skupisk drzew ozdobnych.

9. Wyklucza się stosowanie zewnętrznych elementów zagospodarowania jak ogrodzenia, kraty, bramy itp. Wykonanych z żebrowej stali zbrojeniowej oraz innych elementów odpadowych wpływających negatywnie na estetykę obiektów.

10. Wprowadza się zakaz lokalizacji blaszanych garaży i innych obiektów o podobnym charakterze. Istniejące obiekty tego typu przeznacza się do stopniowej likwidacji.

11. Dla terenów komunikacji ustala się:

A) droga wojewódzka nr 328 o symbolu KD. W. KZ. 1/2

• Szerokość pasa w liniach rozgraniczających – 20.0 m

• Szerokość jezdni – min. 7.0 m

• Na terenach zabudowanych obustronne chodniki

• Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z linią kolejową – docelowo przewiduje się budowę wiaduktu. Na odcinkach dojazdowych do planowanego wiaduktu poszerza się linie rozgraniczające do 30 m (nasypy)

B) droga powiatowa zbiorcza KD. P. KZ. 1/2 nr 597 i nr 531

• Szerokość pasa w liniach rozgraniczających – 20.0 m

• Szerokość jezdni – 6.0 m

• Na terenie zabudowanych obustronne lub jednostronne chodniki

D) ulica lokalna KD. G. KL. 1/2

• Szerokość pasa w liniach rozgraniczających – 12.0 – 15.0 m

• Szerokość jezdni 5.50 – 6.0 m

• Chodniki obustronne

E) ulica dojazdowa KD. G. KD 1/2

• Szerokość pasa w liniach rozgraniczających – 10.0 – 15.0 m

• Szerokość jezdni – 5.50 m

• Chodniki obustronne.