279

UCHWAŁA RADY GMINY W CHOJNOWIE

z dnia 30 września 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rokitki oraz części obrębu wsi Zamienice

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279 i Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 oraz z Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804) oraz w związku z uchwałami nr XLIV/233/2001 z dnia 26 października 2001 r. oraz nr XLIX/255/2002 z dnia 28 lutego 2002 r. Rady Gminy w Chojnowei z sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Rokitki w granicach zakreślonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnów, dla planów miejscowych oznaczonych numerami 3, 4, 5 oraz część obszaru obrębu Zamienice zaznaczonego na załączniku graficznym nr 1, Rada Gminy w Chojnowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar wsi Rokitki wraz z częścią obrębu Zamienice w gminie Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie, którego granice określone zostały na rysunku planu.

2. Ustalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawarte są w treści niniejszej uchwały oraz na rysunkach planu w skali 1:3000 stanowiących załącznik nr 1 i nr 2.

3. Obowiązującymi oznaczeniami graficznymi na rysunku planu są:

3.1. Granice obszaru objętego planem, na którym obowiązują ustalenia niniejszej uchwały.

3.2. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

3.3. Nieprzekraczalne linie zabudowy.

3.4. Oznaczenia określające przeznaczenie terenów.

3.5. Zieleń w granicach innej funkcji dominującej.

3.6. Strefa ochrony sanitarnej cmentarza.

3.7. Obiekty zabytkowe objęte ochroną konserwatorską.

3.8. Stanowiska archeologiczne.

3.9. Oznaczenia komunikacyjne drogowe i kolejowe.

3.10. Elementy infrastruktury technicznej.

4. Pozostałe, niewymienione w pkt 3 elementy rysunku planu mają charakter informacyjny (np. treść podkładu mapowego) i nie są ustaleniami planu.

R o z d z i a ł 1

Przepisy ogólne

§ 2

Przedmiotem uchwalenia są następujące ustalenia planu:

1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub ważnych zasadach zagospodarowania.

2. Linie rozgraniczające ulice i drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych.

3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury.

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb środowiska przyrodniczego, kulturowego oraz prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody.

5. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów.

6. Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane.

7. Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu.

8. Skutki prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. Planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 4 niniejszej uchwały.

2. Przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.

3. Rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:3000, pomniejszonej ze skali 1:1000 i uzupełnionej z mapy ewidencyjnej gruntu w skali 1:5000.

4. Liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie wydzielające tereny o różnych funkcjach lub różnych sposobach zagospodarowania.

5. Terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, na którym w każdym miejscu obowiązują te same ustalenia.

6. Przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć działalność wyznaczoną do lokalizacji w danym terenie.

7. Przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć działalność inną niż podstawowa, dopuszczoną do lokalizacji na danym terenie przy spełnieniu dodatkowych warunków.

8. Przeznaczeniu tymczasowym – należy przez to rozumieć funkcję, która może być ustalona dla terenu w określonym horyzoncie czasowym.

9. Liniach zabudowy obowiązujących – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu i w treści uchwały, określającą usytuowanie podstawowej bryły budynku.

10. Liniach zabudowy nieprzekraczalnych – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, której żaden element zabudowy nie może przekroczyć.

11. Usługach publicznych – należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowanych całkowicie lub z przewagą funduszy publicznych w dziedzinach oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej, sportu i rekreacji oraz w innych dziedzinach o charakterze ogólnospołecznym, realizowanych w ramach zadań własnych przez samorząd lokalny oraz w ramach zadań zleconych lub wprowadzonych w drodze negocjacji przez administrację rządową.

12. Usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowanych całkowicie lub z przewagą funduszy niepublicznych w dziedzinach oświaty, zdrowia, handlu, gastronomii i rzemiosła, kultury i rozrywki, sportu i rekreacji, rzemiosła, instytucji gospodarczych, środków masowej komunikacji i łączności oraz w innych dziedzinach o charakterze usług, w tym stacji paliw, obsługi pojazdów mechanicznych pod warunkiem niepowodowania negatywnego oddziaływania, ponadnoramtywnych zanieczyszczeń i zakłóceń środowiska oraz konfliktów sąsiedztwa.

13. Strefie ograniczonego użytkowania – należy przez to rozumieć teren leżący w granicach działki, wyłączony z możliwości trwałego zagospodarowania, zarezerwowany dla prowadzenia liniowych urządzeń infrastruktury technicznej niemieszczących się w liniach rozgraniczających ulicy lub drogi (zakaz lokalizacji zabudowy, obiektów małej architektury itp.).

14. Zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć budynek jednorodzinny lub zespół takich budynków, a także budynek zawierający nie więcej niż 4 mieszkania lub zespół takich budynków.

15. Zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć budynek zawierający więcej niż 4 mieszkania lub zespół takich budynków.

16. Zabudowa letniskowa – należy przez to rozumieć budynek położony na terenie przeznaczonym na cele rekreacyjne służący do wypoczynku.

17. Kalenicowym układzie zabudowy – należy przez to rozumieć budynek lub zespół budynków o dachach dwuspadowych, których kalenica jest równoległa do obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii zabudowy, do osi najbliższej drogi, przy której zlokalizowany jest budynek.

18. Pas drogowy – należy przez to rozumieć pas terenu obejmujący jezdnię, chodniki, ścieżki rowerowe oraz rezerwę terenu do prowadzenia ciągów uzbrojenia inżynieryjnego i na cele związane z rozbudową lub modernizacją drogi. Pas w liniach rozgraniczających ulicy na obszarach zabudowy stanowi odpowiednik pasa drogowego na odcinkach pozaosiedlowych.

19. Przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy prawa aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały.

R o z d z i a ł 2

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

R o z d z i a ł 3

Przepisy szczegółowe

R o z d z i a ł 4

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 11

1. Do czasu realizacji ustaleń planu dla poszczególnych terenów, o których mowa w rozdziale 3, tereny te pozostają w obecnym użytkowaniu.

2. Jeżeli właściciel zbywa nieruchomość, której wartość skutkiem uchwalenia planu wzrosła, Wójt Gminy Chojnów pobiera decyzją jednorazową opłatę wynoszącą 30% wzrostu wartości nieruchomości.

3. Zobowiązuje się realizatorów planu do zapewnienia na czas robót ziemnych nadzoru archeologicznego oraz finansowania ratowniczych robót archeologicznych.

§ 12

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są przepisem gminnym i stanowią podstawę warunków zabudowy i zagospodarowania terenu objętego planem.

§ 13

Dla obszaru objętego planem:

1. Z dniem wejścia planu w życie tracą moc ustalenia miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnów uchwalonego uchwałą nr XIX/73/87 Gminnej Rady Narodowej w Chojnowie z dnia 18 grudnia 1987 r.

2. Z dniem wejścia planu w życie tracą moc decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, sprzeczne z ustaleniami niniejszego planu.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Chojnów.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

DARIUSZ MENDUC

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Chojnowie z dnia 30 września 2002 r. (poz. 279)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Chojnowie z dnia 30 września 2002 r. (poz. 279)