273

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie opłaty za korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu targowym

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące miesięczne stawki za korzystanie przez osoby handlujące z urządzeń znajdujących się na placu targowym:

a) od urządzenia – stanowiska handlowego

– za 1 m2 zł 3,70,

b) od urządzenia – stanowiska straganu

– za 1 m2 zł 4,30.

§ 2

Poborca należności za korzystanie z urządzeń określonych w § 1 ustala się Jednostkę Organizacyjną Samorządu Gminnego – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie, ul. Poznańska 6.

§ 3

Za pobór należności ustala się wynagrodzenie w wysokości 35% od pobranych kwot tytułem korzystania z urządzeń wymienionych w § 1.

§ 4

Do obowiązku ustanowionego w § 2 będzie należało rozliczenie się z pobranych należności określonych w § 1 z Urzędem Miasta i Gminy w dniu pobrania należności.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żmigród.

§ 6

Traci moc uchwała nr 226/XXVI/01 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 listopada 2001 roku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

RYSZARD WOJTKOWIAK