272

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM

z dnia 9 października 2002 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Brzeg Dolny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się “Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze gminy Brzeg Dolny”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Brzegu Dolnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ POŁOZOWSKI

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 9 października 2002 r. (poz. 272)