270

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXXVII/356/02 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 20 września 2002 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Oborniki Śląskie

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 0150/XXXVII/356/02 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 20 września 2002 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Oborniki Śląskie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: “Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego”,

2) w załączniku do uchwały – “Regulamin Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Obornikach Śląskich dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie”, w § 26:

– ust. 1 pkt 1 – skreśla się; pozostałe punkty otrzymują oznaczenia kolejno, odpowiednio: 1, 2 i 3,

– ust. 3 – skreśla się.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN