269

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

z dnia 20 września 2002 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Oborniki Śląskie

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Miejska przyjmuje do realizacji “Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Oborniki Śląskie”, zwany w dalszej części uchwały “Regulaminem”. Regulamin powyższy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin powyższy określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:

– Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

– Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;

– Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;

– Warunki przyłączenia do sieci;

– Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

– Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczania wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;

– Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

ZDZISŁAW SKOREK

REGULAMIN

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

NA TERENIE MIASTA I GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE

Załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Obornikach Śląskich (poz. 269)

Załącznik nr 2 do Regulaminu Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Obornikach Śląskich (poz. 269)

Załącznik nr 3 do Regulaminu Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Obornikach Śląskich (poz. 269)