268

UCHWAŁA RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zasad ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć oraz udzielania zniżek nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 marca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7, w związku z art. 91a pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.) Rada Powiatu w Środzie Śląskiej uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się zasady ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć oraz udzielania zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Środzie Śląskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

WŁADYSŁAW CZARKOWSKI

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2002 r. (poz. 268)

ZASADY USTALANIA OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU ZAJĘĆ ORAZ UDZIELANIA ZNIŻEK NAUCZYCIELOM ZATRUDNIONYM W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH POWIAT ŚREDZKI

JEST ORGANEM PROWADZĄCYM

§ 1

Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.) obniża się w ten sposób, że ich obowiązkowe pensum wynosi:

1. Dyrektor:

a) szkoły liczącej do 8 oddziałów – 8 godz. tygodniowo,

b) szkoły liczącej od 9–16 oddziałów – 5 godz. tygodniowo,

c) szkoły liczącej 17 i więcej oddziałów – 3 godz. tygodniowo,

d) specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego 4 godz. tygodniowo,

e) poradni psychologiczno-pedagogicznej – 10 godz. tygodniowo.

2. Wicedyrektor odpowiednio o 4 godz. tygodniowo więcej niż dyrektor szkoły lub placówki, o którym mowa w pkt 1.

3. Kierownik internatu w specjalnym ośrodku szkolno--wychowawczym – 10 godzin tygodniowo.

4. Kierownik szkolenia praktycznego – 5 godz. tygodniowo.

§ 2

Nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkole lub placówce oświatowej, mogą być przydzielone godziny ponadwymiarowe w przypadkach, gdy liczba godzin wynikająca z planu nauczania przedmiotu realizowanego przez nauczyciela przekracza pensum określone w § 1 lub potrzeba przydzielenia tych godzin wynika z konieczności zabezpieczenia prawidłowej organizacji pracy szkoły lub placówki.

§ 3

Ustala się obowiązkowy wymiar godzin dla:

1. Pedagoga, psychologa, logopedy – 20 godz. tygodniowo.

2. Bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych – 30 godz. tygodniowo.

§ 4

1. Nauczyciele, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i spowodowany jest:

a) odbywaniem praktyk zawodowych przez ucz-niów szkół,

b) wcześniejszym zakończeniem zajęć w ostatnich klasach szkół,

mają ustalony obowiązkowy wymiar godzin zajęć indywidualnie wg poniższych zasad.

2. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć wynikający z planów nauczania i organizacji pracy szkoły w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć dydaktycznych lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć zwiększonego lub zmniejszonego, aby średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć określonemu w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela.

3. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w § 4 ust. 2 wymiar godzin różny w poszczególnych okresach roku szkolnego nie może w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć przekraczać z tego tytułu 1,25 etatu.

4. Plan zajęć ustalony wg zasad określonych w § 4 ust. 2 powinien być określony dla każdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

§ 5

1. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć – godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony wg zasad ustalonych w § 4 ust. 2.

2. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.