164

INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

NR WCC/494D/193/W/OWR/2003/MB

z dnia 7 stycznia 2003 r.

w sprawie zmiany koncesji w zakresie wytwarzania ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Wałbrzychu

Na wniosek z dnia 25 października 2002 r. znak TPR/Sor/2661/02 Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Wałbrzychu, została zmieniona decyzja administracyjna dotycząca koncesji w zakresie wytwarzania ciepła tego Przedsiębiorstwa.

UZASADNIENIE:

Decyzją z dnia 12 listopada 1998 r. nr WCC/494/193/U/OT-6/98/AŁ, zmienioną decyzjami z dnia 24 października 2000 r. nr WCC/494A/193/W/3/2000/RW, z dnia 27 marca 2001 r. nr WCC/494B/193/W/3/2001/RW i z dnia 9 stycznia 2002 r. nr WCC/494C/ /193/W/3/2002/RW, udzielono Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej SA w Wałbrzychu, koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do 20 listopada 2008 r.

Pismami z dnia 25 października 2002 r. znak TPR/Sor/2661/02 i z dnia 10 grudnia 2002 r. znak TPR/Sor/3011/02 Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Wałbrzychu wystąpił o zmianę wydanej decyzji w związku ze zmianą zakresu prowadzonej działalności w Zakładzie nr 4 – Kotłownie wbudowane, wynikającą z likwidacji, sprzedaży, przekazania bądź modernizacji źródeł ciepła.

Obecnie Spółka w Zakładzie nr 4 prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu ciepła w czterdziestu sześciu źródłach ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 8,55 MWt, w których ciepło pochodzi z przetworzenia gazu ziemnego lub oleju opałowego w kotłach wodnych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 30 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z dnia 12 listopada 1998 r. Nr WCC/494/193/U/OT-6/98/AŁ, w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej SA w Wałbrzychu.

Decyzję z upoważnienia Prezesa URE podpisała Zastępca Dyrektora Południowo- -zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY

z siedzibą we Wrocławiu

Z-CA DYREKTORA

Jadwiga Gogolewska