157

POROZUMIENIE

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Ryszardem Nawratem

zwanym dalej “Wojewodą”

a Zarządem Powiatu Strzelińskiego reprezentowanym przez:

Aleksandra Beka – Starostę

Jana Andryszczaka – Wicestarostę

zwanym dalej “Zarządem”

zawarte w dniu 30 grudnia 2002 r.

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem
poboru w 2003 r.

I. Podstawa prawna porozumienia

– art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.),

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

– art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia

§ 1

1. W celu sprawnego przeprowadzenia poboru w 2003 r. na terenie powiatu strzelińskiego, Wojewo-

da Dolnośląski powierza, a Zarząd przyjmuje do realizacji następujące zadania związane z przeprowadzeniem poboru wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z późn. zm.), § 30 i § 32 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych oraz wynagrodzenia za udział w ich pracy (Dz. U. Nr 16, poz. 205), § 16 pkt 1 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie poboru do służby wojskowej (Dz. U. Nr 97, poz. 878):

1) zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki zdrowotnej w sprawie oddelegowania trzech lekarzy, to jest lekarza specjalistę internistę, lekarza specjalistę chirurga i lekarza o dowolnej specjalizacji oraz średniego personelu medycznego w liczbie dwóch osób do pracy w powiatowej komisji lekarskiej, wskazując dodatkowo lekarzy o specjalnościach jak wyżej, a także średni personel medyczny, którzy w zastępstwie mogą pracować w tej komisji,

2) zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki zdrowotnej w sprawie przeprowadzania specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych poborowych zgodnie ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej,

3) wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy powiatowej komisji lekarskiej lekarzom członkom powiatowej komisji lekarskiej oraz średniemu personelowi medycznemu tylko w przypadku udziału w pracy tej komisji poza godzinami pracy zawodowej,

4) pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych, jak również zwrot opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1, równowartości wynagrodzeń przysługującym lekarzom i średniemu personelowi medycznemu wchodzącym w skład powiatowej komisji lekarskiej a biorącym udział w pracach tej komisji w godzinach pracy zawodowej.

III. Warunki realizacji porozumienia

§ 2

1. Zarząd zobowiązuje się:

1) dokonać wypłaty wynagrodzeń za udział w pracach powiatowej komisji lekarskiej, w tym lekarzom członkom powiatowej komisji lekarskiej oraz średniemu personelowi medycznemu tylko w przypadku udziału w pracy tej komisji poza godzinami pracy zawodowej,

2) zrefundować zakładom opieki zdrowotnej, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 porozumienia, wypłacone przez te zakłady lekarzom oraz średniemu personelowi medycznemu wchodzącym w skład powiatowej komisji lekarskiej, wynagrodzenia za okres pracy w powiatowej komisji lekarskiej – w godzinach pracy ustalone i wypłacone, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.),

3) pokryć koszty wykonania specjalistycznych badań lekarskich i obserwacji szpitalnej poborowych oraz badań psychologicznych zgodnie z cennikiem usług medycznych, obowiązującym w danym zakładzie opieki zdrowotnej, do którego poborowy został skierowany z zastrzeżeniem, że ceny badań specjalistycznych nie mogą być wyższe od cen ujętych w cenniku usług medycznych właściwej Regionalnej Kasy Chorych.

2. Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie poboru oraz zadań, o których mowa wyżej, dotację celową w wysokości 15 tys. zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) sklasyfikowaną w budżecie Wojewody na 2003 rok: dział 750 – Administracja Publiczna, rozdział 75045 – Komisje Poborowe, § 2110 – do-tacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

§ 3

1. Zarząd rozliczając koszty przeprowadzenia poboru, zobowiązany jest przedstawić wykaz specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnych oraz badań psychologicznych poborowych z podaniem jednostkowych kosztów wykonania tych badań oraz nazwisk i imion poborowych, których poddano wymienionym badaniom i obserwacjom szpitalnym na zlecenie powiatowej komisji lekarskiej, listę obecności osób biorących udział w posiedzeniach powiatowej komisji lekarskiej oraz listę wypłat wynagrodzeń za pracę w komisji, jak również faktury obciążeniowe wystawione przez zakłady opieki zdrowotnej.

2. Kserokopie dokumentów przedkładanych w rozliczeniu winny być zatwierdzone i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Zarząd.

3. Rozliczenie kosztów przeprowadzenia poboru musi nastąpić najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty zakończenia poboru.

§ 4

1. Środki finansowe z budżetu Wojewody Dolnośląskiego, określone w § 2 ust. 2 będą przekazywane na rachunek Starostwa w następujących transzach:

1) pierwsza transza w wysokości 1/2 przyznanej dotacji w terminie przed rozpoczęciem poboru,

2) druga transza dotacji zostanie przekazana w połowie przeprowadzonego poboru.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przedkładanych rozliczeniach, termin określony w ust. 1 pkt 2 i 3 będzie liczony od daty ich wyjaśnienia.

3. Środki finansowe określone wyżej wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.).

§ 5

Wojewoda Dolnośląski sprawuje nadzór nad realizacją zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji oraz dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie z zakresem ich kompetencji.

IV. Postanowienia końcowe

§ 6

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania poboru w roku 2003.

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji.

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 8

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach.

STAROSTA WICESTAROSTA wz. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

ALEKSANDER BEK JAN ANDRYSZCZAK IGNACY BOCHENEK

I WICEWOJEWODA