151

UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIÓW

z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42
ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.) Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje:

§ 1

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357) zwanej dalej “Kartą Nauczyciela”, o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w następującej tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1.

Dyrektor szkoły (zespołu) liczącej:

– 7–8 oddziałów

– 9–16 oddziałów

– 17 i więcej oddziałów

8

5

3

2.

Wicedyrektor szkoły (zespołu) liczącej:

– 12–16 oddziałów

– 17 i więcej oddziałów

9

7

§ 2

Nauczycielom zatrudnionym na stanowisku pedagoga szkolnego ustala się obowiązkowy wymiar zajęć w liczbie 24 godzin tygodniowo.

§ 3

Organ prowadzący szkołę w ramach posiadanych środków finansowych może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły (zespołu) od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

§ 4

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, organ prowadzący szkołę może

przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie- przekraczającym 6 godzin tygodniowo, chyba że z planów nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej ilości godzin.

§ 5

Wymiar zajęć ustalony w tabeli odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

FRYDERYK BOCHENKIEWICZ